Nudging van rijsnelheid via Dick Bruna-borden: een veldexperiment

De effecten op werkelijk gereden snelheden in vijf gemeenten onderzocht
Auteur(s)
Goldenbeld, Ch.; Groot-Mesken, J. de; Temürhan, M.
Jaar

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar het effect van Dick Bruna-borden langs 30km/uur-wegen op de rijsnelheid van automobilisten. Het onderzoek is door SWOV uitgevoerd in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

In een eerder vragenlijstonderzoek met foto’s van wegen is aangetoond dat respondenten lagere voorkeurssnelheden aangeven wanneer ze foto’s van wegen met Dick Bruna-borden zien dan wanneer ze wegen zonder Dick Bruna-borden zien. De resultaten van dat onderzoek gaven aanleiding om te onderzoeken of het effect ook in het werkelijke verkeer zou optreden. Daarom is een praktijkexperiment uitgevoerd waarbij de werkelijke rijsnelheden zijn gemeten op vijf 30km/uur-wegen met en vijf 30km/uur-wegen zonder Dick Bruna-bord. Het veldexperiment diende om twee onderzoeksvragen beantwoorden:

  1. Rijden automobilisten op 30km/uur-wegen langzamer in situaties waarin daar Dick Bruna-borden staan dan wanneer er geen Dick Bruna-borden staan?
  2. Indien er een effect op snelheid is: hoelang houdt dit effect stand na plaatsing van het bord?

In het onderzoek zijn drie snelheidsmaten betrokken: de gemiddelde snelheid, de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden (V85) en het percentage snelheidsovertreders. In totaal is bijna een half miljoen metingen verricht (478.885), waarvan ongeveer 80% is geanalyseerd. Op de drie onderzochte snelheidsmaten is in de eerste week na plaatsing een klein positief effect gevonden van Dick Bruna-borden: de gemiddelde snelheid nam met 0,75 km/uur af, de V85 met ongeveer 1,5 km/uur en het aandeel overtreders van de snelheidslimiet met ongeveer 5 procentpunten. De analyses geven geen indicatie dat dit effect verschilt voor dag en nacht[1] of voor week- en weekendperioden. De analyses geven aan dat het effect van beperkte duur is. In de tweede week na plaatsing van het bord is het effect vrijwel verdwenen en daarna helemaal. Blijkbaar is de relatief zachte ‘nudge’ onvoldoende om gewoontegedrag te doorbreken. Overigens is er op diverse onderzochte wegen nog verbetering mogelijk wat betreft de geloofwaardigheid van de 30km/uur-limiet.

Al met al kunnen Dick Bruna-borden op korte termijn bijdragen aan snelheidsverlaging in het verkeer, maar na een aanvankelijk ‘verrassings’- of ‘bewustzijns’-effect is het gedragseffect vrij snel – na ongeveer een week of iets langer – weer verdwenen. De conclusie is dat het plaatsen van Dick Bruna-borden als opzichzelfstaande maatregel niet voldoende lijkt om het snelheidsgedrag van automobilisten structureel, en in positieve zin te beïnvloeden.


[1] Onder ‘nacht’ is verstaan de periode tussen zonsondergang en zonsopgang.

Nudging driving speed using Dick Bruna traffic signs: a field experiment; Study of the actual speeds driven in five municipalities in the Netherlands

This report presents the results of a study into the effect of Dick Bruna[1] traffic signs along 30 km/h roads on the driving speed. SWOV carried out the study commissioned by the metropolitan region Rotterdam - The Hague.

A previous study using photos of roads indicated that respondents prefer lower speeds when they see pictures of roads with Dick Bruna signs than when they see roads without Dick Bruna signs. The results of this study were reason to investigate whether this effect would also occur in real traffic. Therefore, a field experiment was conducted in which the actual driving speeds were measured at five 30 km/h roads with and five 30 km/h roads without Dick Bruna signs. The field experiment intended to answer two research questions:

  1. Do drivers travel at lower speeds on 30 km/h roads where Dick Bruna traffic signs have been placed than on roads without Dick Bruna signs?
  2. If there is an effect on driving speed: how long does this effect last after placement of the Dick Bruna sign?

In the study three speed categories are distinguished: the average speed, the speed that is not exceeded by 85% of the drivers (V85), and the percentage of speed offenders. In total, nearly half a million measurements (478,885) were made, of which approximately 80% were analysed. In the first week after the Dick Bruna signs were placed, a small positive effect on the three speed categories was found: the average speed decreased by 0.75 km/h, the V85 by approximately 1.5 km/h and the proportion of drivers exceeding the speed limit decreased by about 5 percentage points. The analyses do not indicate that this effect is different for day and night[2] or for weekday and weekend periods. The analyses indicate that the effect is of limited duration. In the second week after the signs were placed the effect virtually disappeared and in following weeks disappeared completely. Apparently the relatively gentle ' nudge ' is insufficient to change habitual behaviour. It should be noted that the roads that were studied still have room for improvement as regards the credibility of the 30km/h limit.

All in all, Dick Bruna signs can contribute to short term speed reduction in traffic, but after an initial 'surprise' or 'awareness’ effect the behavioural effect disappears rather quickly – after about a week or somewhat longer. The conclusion is that the placing of Dick Bruna traffic signs as a stand-alone measure does not seem to be sufficient to influence drivers’ speed behaviour structurally and in a positive manner.


[1] Dick Bruna is a Dutch author, illustrator and graphic designer known for the children's books he authored and illustrated. His most famous creation is Miffy.

[1] 'Night' is defined as the period between sunset and sunrise.

Rapportnummer
R-2017-11
Pagina's
24 + 17
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.