Ongevallen met bussen

Een verkennende studie aan de hand van Connexxion-dossiers
Auteur(s)
Davidse, Drs. R.J.; Mesken, drs. J.; Schoon, ing. C.C.
Jaar

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar ongevallen met bussen. Hierin is gekeken naar ongevallen met bussen van Connexxion die plaatsvonden in de periode 1999-2002. Er is allereerst een vergelijking gemaakt tussen de kenmerken van ongevallen met Connexxion-bussen en die van busongevallen in het algemeen (in het Nederlandse verkeer). Uit deze vergelijking is gebleken dat de ongevallen met Connexxion-bussen goed vergelijkbaar zijn met busongevallen in het algemeen.

Vervolgens is onderzocht welke factoren kunnen hebben bijgedragen aan het ontstaan van de ongevallen met Connexxion-bussen. Op grond van de resultaten van deze analyse zijn aanbevelingen geformuleerd voor maatregelen waarmee vergelijkbare ongevallen in de toekomst zouden kunnen worden voorkomen.

Als gegevensbron voor informatie over ongevallen met Connexxion-bussen is gebruikgemaakt van de originele ongevalsdossiers van Connexxion. In totaal werden voor dit onderzoek 40 ongevalsdossiers ter beschikking gesteld. Uit de beschikbare dossiers zijn vijf ongevalstypen geselecteerd, waarvan de betreffende ongevalsdossiers (68% van het totaal) nader zijn bestudeerd:

 1. ongevallen op busbanen en busstroken;
 2. ongevallen waarbij de 'dode hoek' een rol speelt;
 3. remmende bussen met een kop-staartaanrijding als gevolg;
 4. ongevallen zonder tegenpartij met letsel bij inzittenden; en
 5. afleiding van de rijtaak met een ongeval als gevolg.

Ter voorkoming van de vijf bestudeerde ongevalstypen zijn maatregelen geformuleerd die betrekking hebben op zowel de mens, het voertuig als de weg. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Aanleren van defensief rijgedrag (zoals de rijsnelheid aanpassen aan de omstandigheden ter plaatse), zowel in de rijopleiding als tijdens opfriscursussen.
 • Aanschaffen van spiegels met een ruimer zichtveld (de zogenoemde 'oorspiegels').
 • Nagaan wat de mogelijkheden zijn voor het aanbrengen van knipperlichten langszij en/of auditieve signalering ter verduidelijking van voorgenomen rechts afslaande manoeuvres.
 • Nagaan in hoeverre chauffeurs op de hoogte zijn van de remsystemen waarmee de verschillende bussen zijn uitgerust. Zo nodig in oude bussen van vóór 1992 aangeven dat de bus niet met ABS is uitgerust.
 • Huidige en nieuwe bussen nalopen op de uitvoering van het interieur; er mag geen sprake zijn van scherpe delen, en stoel- en interieurdelen moeten bij voorkeur gecapitonneerd zijn.
 • De plaats van busbanen uniformeren en de regeling van het verkeer op busbanen en busstroken in overeenstemming laten zijn met de regeling van het verkeer op de naastgelegen rijstroken, zodat het verkeer op busbanen zich gedraagt in overeenstemming met de verwachtingen van de medeweggebruikers.
 • Afscheiding van de busbaan zodanig vormgeven dat oversteken onmogelijk wordt gemaakt.
 • Uitvoering van voetgangersoversteekplaatsen op banen voor openbaar vervoer in overeenstemming brengen met die op de naastliggende rijbanen. Indien een dergelijke oplossing vanwege de doorstroming niet wenselijk is, de voetganger waarschuwen voor de ter plaatse geldende, afwijkende voorrangsregeling.

Accidents with busses; An exploratory study using Connexxion files

This report is of a study of accidents with busses. Accidents involving busses of the Connexxion public transport company (one of the most important ones in the Netherlands) during the period 1999-2002 were examined. First of all, a comparison was made of the characteristics of accidents on Dutch roads with Connexxion busses and with busses in general. The comparison showed that there was little difference.

Next, the factors, which could have contributed to an accident with a Connexxion bus happening, were studied. The results of this analysis lead to recommendations being formulated that could prevent similar accidents in the future.

The source of the information about accidents with Connexxion busses was that of the original Connexxion accident files. In total, 40 accident files were made available for this study. From these files, five accident types were selected, for which the relevant accident files (68% of the total) were studied in more detail. These five accident types were:

 1. accidents on bus lanes;
 2. accidents in which the 'blind spot' played a role;
 3. braking busses resulting in a rear-end collision;
 4. single-vehicle accidents resulting in injured passengers; and
 5. accidents preceded by the driver being distracted.

In order to prevent further accidents of the five types, measures were formulated with regards to human, vehicle, and road. The most important measures are:

 • Teach defensive driving behaviour (such as adapting speed to the on-site circumstances), during the driving course as well as refresher courses.
 • Purchase wide-angled ( large, ear-shaped) mirrors; not to be confused with those for lorries.
 • Examine the possibilities of installing flashing lights along the whole side of the bus and/or auditory signals to announce more clearly the intention of turning right.
 • Check the extent to which drivers know about the braking systems of the various busses. If necessary, the company should indicate that a bus older than 1992 is not fitted with ABS.
 • The position of bus lanes should be standardized and the traffic rules applying there should be in agreement with traffic rules for adjacent lanes. This to ensure that the traffic on bus lanes behaves in agreement with the expectations of other road users.
 • Design the separation of the bus lane in such a way that it is impossible to cross over.
 • Ensure that the layout of pedestrian crossings on public transport lanes is in agreement with those on adjacent lanes. If such a solution is not desirable because of the traffic flow, warn the pedestrian about the on-site, deviant right-of-way regulation.
Rapportnummer
D-2003-14
Pagina's
54
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.