Ongevallen met vrachtauto’s op rijkswegen

frequentie, oorzaken, consequenties en oplossingen. Eindrapportage in opdracht van Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart, Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, Rijkswaterstaat Verkeerscentrum Nederland.
Auteur(s)
Kuiken, M. Overkamp, D. Fokkema, J. Lelsz, L. & Ijsselstein, S.
Jaar
Samenvatting

Ongevallen met vrachtauto’s staan de laatste tijd meer en meer in de belangstelling. Regelmatig verschijnen in de media berichten over toenemende problemen rond de veiligheid van vrachtverkeer op met name de autosnelwegen. Er is nogal eens sprake van een gekantelde vrachtauto, files ten gevolge van ongevallen waarbij vrachtauto’s betrokken zijn, et cetera. Ook wordt er regelmatig gesproken over buitenlandse vrachtwagenchauffeurs als vermeende oorzaak van extra onveiligheid op de wegen. De perceptie is dat door een toenemend aantal ongevallen waarbij vrachtauto’s betrokken zijn, het rijks-wegennet wordt geconfronteerd met meer langdurige files. In het wegverkeer is reeds enige jaren sprake van een dalende tendens in het aantal verkeersslachtoffers en ook in 2005 zet die tendens zich door. In 2005 zijn in het wegverkeer ruim 7% minder doden gevallen dan in 2004, namelijk 817 ten opzichte van 881. Deze constatering steekt gunstig af tegen een persbericht van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), dat stelt dat het aantal ongevallen op het hoofdwegennet waarbij vrachtauto’s betrokken zijn, in 2005 sterk zou zijn toegenomen. Daarbij werd gerefereerd aan het toenemend aantal door de KLPD gesignaleerde ongevallen met vrachtauto’s. In 2005 zijn in de Tweede Kamer vervolgens vragen gesteld aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het aantal ongevallen met vrachtauto’s en mogelijke invloedsfactoren hierop. Teneinde de vragen goed te kunnen beantwoorden is nader onderzoek verricht. Voorliggend rapport vormt de synthese van verschillende deelonderzoeken die zijn uitgevoerd. De gedetailleerde resultaten zijn weergegeven in het werkdocument “Ongevallen met vrachtauto’s op het rijkswegennet. Fasen 1 en 2: resultaten van ongevallen- en incidentenanalyses, enquêtes, groeps-gesprekken en interviews (DHV, december 2006). Het voorliggende eindrapport is een geïntegreerd verslag van de onderzoeksresultaten. De resultaten zijn aan de hand van de onderzoeksresultaten in een uitgebreide samenvatting gegeven. In de daarop volgende hoofdstukken wordt meer achtergrond-informatie gegeven. Hoofdstuk 1 behandelt de belangrijkste ontwikkelingen rond de veiligheid van het vrachtauto’s. De eerste paragraaf in dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling het aantal slachtofferongevallen 1) waarbij vracht-wagens betrokken zijn over de periode 2000 t/m 2005. In paragraaf 2 wordt vooral ingegaan op het ongevalrisico van vrachtwagens: het aantal ongevallen gerelateerd aan verkeersprestaties. In hoofdstuk 2 is nagegaan wat de belangrijke oorzaken en bepalende omstandigheden zijn van ongevallen op rijkswegen waarbij vrachtwagens betrokken zijn. De eerste paragraaf beschrijft de ongeval-typen en oorzaken daarvan en in de tweede paragraaf is een analyse gemaakt van een reeks ongevalfactoren. Hoofdstuk 3 behandelt de omvang en de aard van incidenten op het rijkswegennet. Tevens is in dit hoofdstuk nagegaan wat de effecten zijn van ongevallen waarbij een vrachtauto betrokken is, op het aantal en de omvang van files op rijkswegen. Hoofdstuk 4 gaat in op de kwaliteit van de registratie van verkeersongevallen respectievelijk van incidenten en de mogelijke verbeteringen hiervan ten behoeve van het monitoren van de verkeersveiligheid van het vrachtverkeer. (Author/publisher) English summary: Accidents involving lorries are receiving more and more attention these days in the Netherlands. News items regularly appear in the media about the safety of lorry traffic, particularly on motorways. Lorries quite often overturn and traffic jams frequently develop as a result of accidents involving lorries, etc. What is more, people often feel that foreign lorry drivers in particular impair the safety of our roads. The general perception is that the number of accidents involving lorries is increasing, and that as a result the national roads network is confronted with more long-lasting traffic jams. During the past few years we have seen a decline in the number of road casualties and this trend continued in 2005. In 2005 the number of traffic deaths dropped by over 7% compared to 2004 (817 in 2005 against 881 in 2004). This is a much more positive message than that contained in the press release of the Dutch National Police Services Agency (KLPD) which claimed that the number of accidents involving lorries on the national roads network had strongly increased in 2005. This press release referred to the increasing number of accidents involving lorries observed by KLPD. As a result of the picture painted in the press release, parliamentary questions were posed to the Minister of Transport, Public Works and Water Management in 2005 regarding the number of accidents involving lorries and the factors that possibly influence this number. Further investigations were conducted to be able to properly answer these questions. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

6 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20070317 ST [electronic version only]
Uitgave

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2006, 72 p.; Dossier A0375-01.00

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.