Op weg naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers in Zuid-Holland

Handreiking voor een stappenplan in het kader van de aanpak ‘Maak een punt van nul verkeersslachtoffers in Zuid-Holland’
Auteur(s)
Aarts, L.T.; Boele, M.J.
Jaar

Gezamenlijk streven naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers – dat is de belangrijkste ambitie geformuleerd in het Meerjarenprogramma verkeers­veilig­heid 2017-2020 van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeers­veilig­heid Zuid-Holland (ROV-ZH). Onder het motto ‘Maak van de nul een punt’ roept het ROV-ZH iedereen in Zuid-Holland op om hiervoor gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen.

Het ROV-ZH heeft ervoor gekozen om hierbij specifiek in te zetten op drie focusgroepen: jonge bestuurders, senioren en fietsers. Het ROV-ZH wil zelf activiteiten opzetten of continueren, en ook andere partijen stimuleren om bij te dragen aan de reductie van ernstige (en vermijdbare) verkeersslachtoffers in deze groepen.

Stappenplan voor Zuid-Holland

Om het meerjarenprogramma verder uit te werken, heeft SWOV in opdracht van het ROV-ZH een analyse gemaakt van de verkeersveiligheid in Zuid-Holland. Daarbij zijn ook mogelijke maatregelen in kaart gebracht. In het verlengde daarvan heeft SWOV een stappenplan gemaakt voor de ambitie ‘Maak van de nul een punt in Zuid-Holland’. Hiervoor heeft het ROV-ZH zelf drie sporen geformuleerd: voortzetten, vernieuwen en verspreiden. Voor elk van deze sporen heeft SWOV verschillende scenario’s geschetst die als uitgangspunt kunnen worden gebruikt voor vervolgstappen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen meer en minder ambitieuze scenario’s.

SWOV beveelt aan om te kiezen voor de bredere en integrale scenario’s waarbij het ROV-ZH een regierol kan nemen. Hierbij is het ook belangrijk om te monitoren welke en hoeveel maatregelen zijn getroffen en of de gekozen insteek leidt tot de gewenste effecten. Dit biedt ook aanknopingspunten om andere partijen maximaal bij de verschillende scenario’s te betrekken. Monitoring is dan ook een van de aanvullende aandachtspunten van het ROV-ZH. Idealiter is monitoring gericht op zowel maatregel- als resultaat­niveau (en bij dat laatste vooral op relevante risicogedragingen).

Om de nul-ambitie een zo groot mogelijke kans van slagen te geven, stellen we de volgende stappen voor:

  1. Verken hoe educatieve en andere activiteiten kunnen bijdragen aan een reductie van de verkeersveiligheidsproblemen van de focusgroepen.
  2. Beschouw de geformuleerde doelen kritisch op realisme, haalbaarheid en wenselijkheid.
  3. Stel een lijst op van partijen die kunnen helpen om de ambities te verwezenlijken.
  4. Verken hoe de aanpak kan worden geïntegreerd met dagelijkse activiteiten en het sociale netwerk van de drie focusgroepen. Maak daarbij ook gebruik van informatie over risicofactoren, omdat deze ook op andere beleidsterreinen betekenisvol kunnen zijn.
  5. Verbreed de aanpak door educatieve activiteiten niet alleen in te zetten op weggebruikers, maar bijvoorbeeld ook op afspraken met wegbeheerders, bedrijven, sportclubs, scholen en andere partijen die kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid.
  6. Stel samen met andere partijen een monitoringsprogramma op.
  7. Bespreek met regelmaat de voortgang van de resultaten, evalueer deze periodiek met bestuurders en informeer Provinciale Staten en betrokken gemeenteraden.
  8. Stel subdoelen zo nodig bij.
Rapportnummer
R-2018-2
Pagina's
34
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.