Opgevoerde brom- en snorfietsen betrokken bij ongevallen

Interviewstudie naar de afhandeling van dergelijke ongevallen door politie en verzekeringsmaatschappijen
Auteur(s)
Schoon, Ing. C.C. ; Custers, M.
Jaar
Uit onderzoek blijkt dat veel brom- en snorfietsen sneller rijden dan wettelijk is toegestaan. Vaak is dit het gevolg van het opvoeren van dit vervoermiddel. Een preventieve werking op het opvoeren van brom- en snorfietsen zou kunnen uitgaan van de uitoefening van het zogenoemde ‘regres' (verhaalsrecht) door verzekeringsmaatschappijen. Regres is het verhalen of terugvorderen van reeds uitgekeerde schade, bijvoorbeeld omdat een brom- of snorfiets opgevoerd bleek te zijn. De onderhavige studie behandelt de volgende onderzoeksvragen: 1. Welke procedure volgt de politie als bij een ongeval een brom- of snorfiets betrokken was die was opgevoerd? Het gaat hier specifiek om het technisch onderzoek en het proces-verbaal. 2. Hoe gaan verzekeringsmaatschappijen om met het verhaalsrecht als blijkt dat een bij een ongeval betrokken brom- of snorfiets was opgevoerd? Voor de beantwoording van de eerste vraag is gebruikgemaakt van de resultaten van een SWOV-onderzoek uit 1999 naar ernstige ongevallen waarbij brom- en snorfietsers betrokken waren. Het bijzondere van dit onderzoek was dat de verbalisant die het ongeval heeft afgehandeld telefonisch werd benaderd voor aanvullende gegevens over het ongeval. Voor het onderhavige nadere onderzoek zijn diverse politiekorpsen opnieuw benaderd, maar in dit geval alleen de technische diensten. Met dit nader onderzoek is vastgesteld dat de politie een procesverbaal opmaakt als een brom- of snorfiets die bij een ongeval betrokken was, was opgevoerd. Deze processen-verbaal en de bijbehorende ongevalsformulieren kunnen door verzekeringsmaatschappijen worden verkregen. Dit betekent dat de maatschappijen zelf geen technisch onderzoek behoeven te verrichten om vast te stellen of een bij een ongeval betrokken brom- of snorfiets was opgevoerd. Voor de beantwoording van de tweede vraag is bij een drietal verzekeringsmaatschappijen navraag gedaan naar de gebruikelijke gang van zaken bij de schadeafhandeling. Vastgesteld is dat verzekeringsmaatschappijen soms pogingen in het werk stellen om de uitgekeerde schade op de brom- of snorfietser te verhalen indien de brom- of snorfiets opgevoerd blijkt te zijn. Gebrek aan financiële middelen bij betrokken brom- of snorfietsers is vaak een probleem voor een adequate aanpak. Aanbevolen wordt dat verzekeringsmaatschappijen consequenter omgaan met het middel regres. Immers, door intensieve contacten van jongeren onderling zullen ervaringen met regelingen rond schade-uitkeringen en dergelijke, breed worden besproken. Aanbevolen wordt tevens om de polisvoorwaarden duidelijk toe te lichten en met aansprekende voorbeelden meer bekendheid te geven aan de uitsluitingen in polisvoorwaarden. Algemene publiciteit over dit onderwerp en aandacht bij de opleiding voor het theoriecertificaat zijn wenselijk. Verder wordt aanbevolen dat verzekeringsmaatschappijen het begrip ‘opvoeren' uniform hanteren. Aangenomen mag worden dat de schadeafhandeling en publiciteit over dit onderwerp dan effectiever is.
Rapportnummer
D-2001-1
Pagina's
24 + 4
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.