Passen gemeenten de Ontwerpwijzer Fietsverkeer toe?

Gebruik van de richtlijnen voor fietsinfrastructuur en factoren die dit beïnvloeden
Auteur(s)
Bax, C.; Petegem, J.H. van; Giesen, M.
Jaar

Bijna de helft van de gemeenten kan niet aangeven of hun fietsinfrastructuur in het algemeen voldoet aan de Ontwerpwijzer Fietsverkeer. Dit blijkt uit een enquête onder ongeveer zeventig gemeenten. Uit observaties op straat blijkt dat gemeenten vooral de richtlijnen voor de breedte van de fietspaden, ribbelmarkering vóór fietspaaltjes en de obstakelvrije afstand vaak niet hebben toegepast op hun fietsinfrastructuur. Kosten van maatregelen en gebrek aan ruimte om fietspaden te verbreden of een fundering aan te leggen zijn hier vaak debet aan, evenals een goede afstemming met andere gemeentelijke afdelingen. Verder spelen acceptatie van de richtlijnen en sociale druk van collega’s een belangrijke rol bij het al dan niet naleven van de richtlijnen. Bovenstaande bevindingen sluiten aan bij eerder onderzoek naar het gebruik van richtlijnen in de bestuurskunde en de criminologie. Om de toepassing van de Ontwerpwijzer verder te bevorderen is het aan te bevelen de Ontwerpwijzer beter doorzoekbaar te maken, de publicatie ook bij de gemeentelijke afdeling Beheer onder de aandacht te brengen, en de effectiviteit te bepalen van alternatieve maatregelen die minder geld en ruimte kosten, zoals verleggen van fietsroutes en parkeeroplossingen.

Rapportnummer
R-2014-23
Pagina's
12
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.