Praktijktest van de DV-meter

Gebruiksvriendelijkheid van een computerprogramma voor de analyse van DV-karakteristieken van een wegennet
Auteur(s)
Houwing, Drs. S.
Jaar
Met de invoering van het Startprogramma Duurzaam Veilig in 1997 is een begin gemaakt met de categorisering van het Nederlandse wegennet. Om in heel Nederland een duurzaam-veilig verkeer- en vervoerssysteem op een eenduidige wijze in te voeren, heeft een werkgroep van het CROW twaalf functionele eisen opgesteld en deze verwoord in CROW-publicatie nummer 116. Het wegennet zal ondanks deze eisen in de praktijk echter nooit volledig in overeenstemming zijn met de beoogde kenmerken van Duurzaam Veilig. Bij de overstap van concept naar uitvoering zullen in de verschillende fasen van het planproces DV-karakteristieken verdwijnen. Door middel van een DV-meter kan worden bekeken in hoeverre infrastructurele plannen en projecten aan de functionele Duurzaam Veilig-eisen voldoen. Bovendien kunnen niet-duurzaam-veilige elementen reeds in de planfase van een project worden gedetecteerd en in overeenstemming met de eisen worden veranderd. Het is van belang om de DV-meter, een computerprogramma, eerst uitvoerig te testen voordat deze buiten de SWOV zal kunnen worden gebruikt. In deze paper is de gebruiksvriendelijkheid van de DV-meter getest in een tweetal gemeenten. In beide gemeenten is een DV-meter geïnstalleerd en is de gebruikers gevraagd om de ervaringen met de DV-meter via een enquête aan ons over te brengen. Er werd een oordeel gevraagd over de mate van gebruiksvriendelijkheid op de volgende punten: - het installeren en opstarten van het programma; - het invoeren van de gegevens; - het uitvoeren van de gegevens; - het inwinnen van het gegevensmateriaal; - het algemeen verwachte nut voor de gebruiker. De uitkomsten zijn bemoedigend te noemen. Ondanks een aantal problemen met opstarten van het programma, werd de gebruiksvriendelijkheid van de DV-meter over het geheel als goed beschouwd en zal dus van voldoende niveau zijn voor verder gebruik van het programma. De toekomstige aanpassingen liggen dan ook voornamelijk in het verbeteren van de definiëring van een aantal kenmerken. Verder moet de uitvoer van de gegevens nog worden uitgebreid en zal een manier moeten worden gevonden om de DV-meter eenvoudig te laten aansluiten op andere programma's waarbij wegkenmerken worden ingevoerd.
Practical test of the Sustainably-Safe meter; User-friendliness of a computer program for analysing S-S features of a road network With the implementation of the Start-up programme Sustainably-Safe in 1997, the categorizing of the Netherlands road network also began. In order to introduce a sustainably safe traffic and transport system in an unambiguous way, a CROW working group made a list of requirements, and this was published in CROW report number 116. In spite of these requirements, the road network will, in practice, never be in complete agreement with the features that Sustainably-Safe aims at. When switching over from plan to implementation, S-S features will disappear during the various phases of the planning process. By using the S-S meter, it can be examined to what extent infrastructural plans and projects meet the functional Sustainably-Safe requirements. Moreover, elements that are not Sustainably-Safe, can already in the planning phase of a project be detected and altered to meet the requirements. It is important to thoroughly test the S-S meter (a computer program) before it can be used by others than at SWOV. In this study, the user-friendliness of the S-S meter was tested in two municipalities. In both of these a S-S meter was installed and the users were asked to communicate their experiences of the S-S meter to us via a questionnaire. A judgement was requested about the extent of the user-friendliness for the following points: - the installation and starting up of the program; - feeding in the data; - extracting the data; - the data collection; - the general, expected benefit for the user. The results can be called encouraging. In spite of a number of problems with starting up the program, in general the user-friendliness of the S-S meter was judged to be good, and is of a sufficient level to be used further in the programme. The future applications lie mainly in improving the definitions of a number of features. In addition, the extraction of the data must still be extended, and a way must be found to make the S-S meter fit easily onto other programs which contain road features.
Rapportnummer
D-2003-7
Pagina's
22 + 41
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.