Proefperiode van de verkeersveiligheidsaudit

Kwalitatieve evaluatie van een zevental proefaudits gericht op verbetering van inhoud en procedure
Auteur(s)
Schagen, Drs. I.N.L.G. van
Jaar
Door middel van een verkeersveiligheidsaudit wordt in verschillende stadia van plannen voor ontwerp en vormgeving van wegen gekeken naar de mogelijke effecten op de verkeersveiligheid. Verkeersveiligheidsaudits worden in een toenemend aantal landen binnen en buiten Europa toegepast. Met het Startprogramma Duurzaam Veilig is ook voorzien in de ontwikkeling en invoering van het instrument verkeersveiligheidsaudit in Nederland. In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is door de SWOV hiertoe een voorlopige procedure ontwikkeld. Deze is vervolgens in een zogenoemde proefperiode toegepast met als doel zowel inhoudelijk als procedureel het instrument te vervolmaken. Het onderhavige rapport doet verslag van de deze proefperiode. Eerst wordt kort het hoe en waarom van de verkeersveiligheidsaudit en de auditprocedure uiteengezet. Vervolgens worden de projecten die tijdens de proefperiode aan een audit zijn onderworpen beschreven als ook de uitkomsten van de audits en de reactie daarop van de opdrachtgever. Het gaat in totaal om zeven proefprojecten met gemeenten, provincie en Rijk als opdrachtgevende wegbeheerders. Elk van de audits werd in slechts één planstadium uitgevoerd. Bij twee projecten was dit het stadium van een categoriseringsplan; bij twee projecten van een globaal ontwerp en bij drie projecten van een gedetailleerd ontwerp. De stadia vlak voor (her)opening en enkele weken na (her)opening van de weginfrastructuur waren in de proefperiode niet vertegenwoordigd. Tot slot gaat het rapport in op de ervaringen en reacties van betrokken auditors en betrokken opdrachtgevers. Deze reacties zijn opgetekend op grond van persoonlijke en telefonische interviews. Geconcludeerd wordt dat de verkeersveiligheidsaudit een instrument is dat met een aantal aanpassingen in de procedure en een aantal inhoudelijke verbeteringen, goed kan functioneren. Bovendien lijkt de audit ook in Nederland een bijdrage te kunnen leveren aan de verkeersveiligheid. Mede vanwege het geringe aantal proefprojecten kan nog geen kwantitatief bewijs geleverd worden. Tegelijkertijd wordt geconcludeerd dat met name bij wegbeheerders die nog geen directe ervaring met de audit hebben opgedaan, twijfels bestaan over het nut van de audit in verhouding tot de kosten en de benodigde inspanning. Bovendien zien zij vaak niet het nut om verkeersveiligheid zo expliciet los te koppelen van de andere aspecten die een plan en een ontwerp bepalen, zoals stedenbouwkundige uitgangspunten, economische motieven en milieu-eisen. Echter, de proefaudits die uiteindelijk zijn uitgevoerd, zijn over het algemeen naar tevredenheid afgerond, ook naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever. Op grond van de ervaringen tijdens de proefperiode wordt een aantal aanbevelingen gedaan om het auditinstrument inhoudelijk en procedureel te verbeteren, waarbij onder andere gesteld wordt dat de procedure zo eenvoudig mogelijk moet zijn, overigens zonder de essentiële kenmerken van de audit te verliezen. Ook worden enkele aanbevelingen gedaan om de vraag naar de audit te vergroten.
Rapportnummer
D-2000-7
Pagina's
28 + 4
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.