Protecting pre-license teens from road risk; Identifying risk-contributing factors and quantifying effects of intervention strategies

Proefschrift Universiteit Maastricht
Auteur(s)
Twisk, Divera A.M.
Jaar

Na de kwetsbare periode in hun kindertijd worden adolescenten de gezondste en sterkste leden van onze westerse samenleving. Zijn in de kindertijd ziekten en medische aandoeningen nog de belangrijkste doodsoorzaken, in de adolescentie nemen deze sterk af maar neemt de sterfte door niet-natuurlijke oorzaken sterk toe. Verkeersongevallen behoren tot de meest voorkomende doodsoorzaken binnen deze groep. In Europa zijn verkeersongevallen verantwoordelijk voor 35% van de sterfte onder jongeren tussen de 10 en 24 jaar. Tot nu toe heeft de preventie zich vooral gericht op het zeer hoge ongevalsrisico van jonge, onervaren automobilisten in deze leeftijdsgroep. De jongere leeftijdsgroep die nog niet auto mag rijden heeft nog weinig aandacht gekregen. In tegenstelling tot landen als de Verenigde Staten, waar op een jongere leeftijd – soms al vanaf 16 jaar – auto mag worden gereden, is in de meeste Europese landen de vervoerskeuze van Europese jongeren tussen de 10 en 17 jaar beperkt tot de fiets, bromfiets en het openbaar vervoer. Er is weinig bekend over de verkeersveiligheid van deze ‘nog-geen-rijbewijs’-jongeren.

Er zijn twee redenen waarom meer kennis over de veiligheid van deze ‘noggeen- rijbewijs'-jongeren toch van belang is. Allereerst doen resultaten uit recent onderzoek naar de cognitieve en biologische ontwikkeling van jongeren vermoeden dat vanaf het tiende levensjaar gevaarlijk gedrag in het verkeer sterk zou kunnen toenemen. Of dat ook echt het geval is, is tot nu toe onvoldoende onderzocht. De tweede reden betreft het gebrek aan kennis over de effecten van verkeerseducatie. Verkeerseducatie wordt op grote schaal toegepast in scholen, terwijl over de effecten van de educatieprogramma’s zeer weinig bekend is. Vragen als: ‘Richten verkeerseducatieprogramma’s zich op de belangrijkste problemen? en ‘Worden deze problemen op een effectieve manier aangepakt? wachten nog steeds op antwoord. Dit proefschrift had tot doel bij te dragen aan de ontwikkeling van kwalitatief goede verkeerseducatieprogramma’s voor jonge adolescenten. Hiervoor richtte het zich op de volgende doelen: (a) het verwerven van een beter inzicht in de omvang en de aard van de verkeersonveiligheid van deze leeftijdsgroep, (b) het in kaart brengen van de risicofactoren; (c) het vaststellen van het effect van een aantal verkeerseducatieprogramma’s voor Nederlandse scholen, en (d) het exploreren van de invloed van het verkeerssysteem op de veiligheid van deze jongeren, zoals de veiligheid van wegen en fietspaden, en de leeftijd waarop autogereden mag worden.

Having overcome the frailty of childhood, adolescents become the healthiest and fittest members of western society. Unfortunately, this health gain is partly lost because of a concurrent sharp increase in injury-related mortality. Traffic crashes are responsible for approximately 35% to 40% of the injuryrelated mortality among adolescents in Europe and the USA. To date, most prevention efforts have concentrated on reducing the exceptionally high crash risk among adolescent car drivers. In contrast, relatively little policy and research attention has been devoted to young adolescents of 10 to 17 years of age, who in a late-licensing country are still too young to have a driving license.

There are two main reasons that make this attention important. First, recent studies on mental and biological development in adolescence and its impact on risky behaviour suggest that from age 10 onward, elevated levels of road risk are highly probable. However, risky behaviour in traffic is not monitored. Second, little is known about the effects of road safety education in terms of the relevance of risk behaviours that are targeted and the aetiology of these behaviours. The dissertation aims to contribute to the development of high quality education programmes for young adolescent road users. To this end, it focuses on the following objectives: (a) a deeper understanding of the magnitude and nature of road risk in early adolescence; (b) the identification of risk-increasing factors; (c) the assessment of the effects of some road safety education programmes used in Dutch schools and (d) the influence of the safety of the road system on young adolescent road mortality.

Pagina's
237
Serie
SWOV-Dissertatiereeks
ISBN
978-90-73946-13-2
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.