Publieksrapportage Rijkswegennet 3e periode 2014 : 1 september - 31 december, inclusief jaaroverzicht 2014.

Auteur(s)
Veluwen, A. van & Vries, Y. de
Jaar
Samenvatting

Deze rapportage geeft elke vier maanden de ontwikkeling weer van de doorstroming, en verkeershinder door werkzaamheden in Nederland en wat Rijkswaterstaat hieraan doet. De publieksrapportage wordt gemaakt om burgers, Tweede kamer en Minister te laten zien wat de ontwikkelingen zijn op het Rijkswegennet en wat Rijkswaterstaat doet om de prestatie van het Rijkswegennet te verbeteren. De publieksrapportage behandelt voor de onderstaande onderwerpen de ontwikkeling over de maanden september tot en met december van 2014: · de verandering in het aantal afgelegde kilometers; · de filezwaarte en filetop-10, inclusief plannen voor het oplossen van die knelpunten; · openstellingen van wegen en hun bijdrage aan een betere doorstroming; · (geplande) wegwerkzaamheden en de hinder die de weggebruiker daarvan ondervindt. In elke rapportage komen ook speciale thema’s aan bod. In deze rapportage wordt aandacht geven aan: · Versoberingsmaatregel verlichting · Verhoging van de snelheidslimiet · Inhaalverbod vrachtverkeer In deze rapportage worden voortschrijdende jaarcijfers vergeleken met de situatie vier maanden eerder. Hiermee worden seizoenseffecten uitgemiddeld en kunnen de uitkomsten over een lange periode met elkaar worden vergeleken. Jaaroverzicht 2014 Naast een viermaandelijkse terugblik wordt in deze 3e rapportage over 2014 ook op hoofdlijnen teruggekeken naar het hele jaar 2014 ten opzichte van 2013: · Ten opzichte van 2013 is het aantal afgelegde kilometers in 2014 met 2,0 procent gestegen Van 65,0 tot 66,3 miljard kilometers. · Er werden in 2014 wederom meer kilometers afgelegd tijdens de spits. · De jaarfilezwaarte is in 2014 met minder dan 1 procent gedaald en bedraagt 8,1 miljoen kilometerminuten. · Over heel 2014 gezien zijn de files door werkzaamheden in absolute zin met 15,3 procent afgenomen tot 340 duizend kilometerminuten. Het percentage files veroorzaakt door werkzaamheden ten opzicht van het totaal is afgenomen van 4,9 procent in 2013 naar 4,3 procent in 2014. · Daarentegen is het aandeel files door ongevallen toegenomen van 16,4 procent in 2013 tot 18,2 procent in 2014. · Het totale reisduurverlies over 2014 komt op 45,4 miljoen voertuigverliesuren. Ten opzichte van 2013 is het reisduurverlies gestegen met 5,9 procent. De helft van de stijging (1,2 miljoen uur) komt door lagere snelheden tussen de 50 en 100 kilometer per uur. De andere helft (1,3 miljoen uur) door extra reisduurverlies in files. · Het reisduurverlies in files is toegenomen met 4,8 procent. Mogelijk komt dit door een hoger percentage files door ongevallen, waarbij de snelheid in de file lager ligt. · Er zijn dit jaar iets meer trajecten (13 in 2014 tegenover 10 in 2013) waarbij de reisduur in de spits meer bedraagt dan de streefwaarde van anderhalf maal de reisduur bij 100 kilometer per uur. Op het hoogtepunt in 2008 waren dit er 31. · Landelijk gezien is de betrouwbaarheid van de reistijd in de spits 94 procent in 2014. Dit is gelijk aan 2013. In 2008 was dit 80%. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20150238 ST [electronic version only]
Uitgave

's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving WVL, 2015, 39 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.