Race- en toerfietsen: mogelijkheden voor meer veiligheid

Vragenlijststudie en expertbeoordeling
Auteur(s)
Wijlhuizen, G.J.; Gent, P. van
Jaar

Race- en toerfietsers beoefenen hun sport vaak op de openbare weg, te midden van andere weggebruikers. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, die steeds vaker leiden tot verkeersongevallen met letsel. In 2012 waren er 4.200 behandelingen van race- en toerfietsers bij de spoedeisende hulp. Het is niet goed duidelijk in hoeverre het gedrag van race- en toerfietsers daarbij een rol speelt. Er is eveneens nog weinig bekend over maatregelen om dit soort gevaarlijke situaties te voorkomen. Daarom heeft SWOV onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingsrichtingen. Daarbij zijn gegevens van een uitgevoerd vragenlijstonderzoek onder race- en toerfietsers (hoofdzakelijk mannen) geanalyseerd en zijn stakeholders vanuit race- en toerfietssport, (verkeers)gedrag en (fiets)infrastructuur geraadpleegd in een expertsessie.

Door de onderzoeksmethode – bereikte consensus na raadpleging van een brede groep stakeholders – zijn de oplossingsrichtingen slechts een eerste stap. Een wetenschappelijke toetsing van de mogelijk te behalen verkeers­veiligheidswinst en een feitelijke evaluatie daarvan na implementatie van maatregelen zullen nog moeten plaatsvinden.

Er komen drie aanbevelingen naar voren:

  1. Bewaak de kwaliteit van de fietsinfrastructuur.
  2. Verken mogelijkheden om grote groepen race- en toerfietsers op de rijbaan te laten rijden.
  3. Stimuleer begrip tussen race- en toerfietsers en andere weggebruikers.

De aanbevelingen zijn allereerst gericht aan stakeholders van het regionaal en landelijk verkeersveiligheidsbeleid. Het is aan hen om samenwerking te faciliteren tussen partijen die de genoemde mogelijkheden verder kunnen brengen, zoals wegbeheerders in het kader van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid en wielersportbonden door trainingen en cursussen voor leden.

Racing and touring bicycles: opportunities for greater safety; Questionnaire study and expert assessment

Racing and touring cyclists often practise their sport on public roads in the presence of other road users. For this reason, hazardous situations may occur that increasingly result in crashes involving injuries. In 2012, 4,200 racing and touring cyclists had to be treated for injuries at first aid departments. It is not altogether clear to what extent the behaviour of racing and touring cyclists plays a role. Secondly, little is known of measures to prevent this kind of hazardous situation. Therefore, SWOV explored possible solutions. This study analysed data of a questionnaire study carried out among (mainly male) racing and touring cyclists, and stakeholders from among the racing and touring cycling sport, (road) behaviour and (cycling) infrastructure were consulted during and expert session.

The possible solutions are merely a first step as a result of the research method - consensus reached after consulting a wide-ranging group of stakeholders. For as yet, scientific testing of possible positive results in road safety and an actual evaluation of these results after implementation of measures still have to be carried out. 

Three recommendations have been presented: 

  1. Safeguarding the quality of the cycling infrastructure.
  2. Explore possibilities for having large groups of racing and touring cyclists cycle on the road.
  3. Promoting understanding between racing and touring cyclists and other road users.

The recommendations are first of all meant for stakeholders of regional and national road safety policy. It is their responsibility to facilitate collaboration between parties that can develop the opportunities mentioned, such as road managers in the context of the Road Safety Policy Impulse and the cycling unions who can organize training and courses for their members.

Rapportnummer
R-2014-20A
Pagina's
68 + 17
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.