Reisgedrag kinderen basisschool : eindrapport. In opdracht van het Fietsberaad.

Auteur(s)
Houwen, K. van der Goossen, J. & Veling, I.
Jaar
Samenvatting

In Nederland wisten we tot nu toe eigenlijk niet goed hoe kinderen naar de basisschool gaan. De gegevens van een enkele school of groep scholen zijn niet goed bruikbaar, omdat ze te veel verschillen. De gegevens uit het landelijk verplaatsingsonderzoek volstaan evenmin, omdat ze te weinig gedetailleerd zijn. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of een kind zelfstandig of onder begeleiding reist, en wie dan eventueel begeleidt. We weten evenmin om welke redenen ouders hun kind al dan niet naar school begeleiden en wat die keuze bepaalt. Beleidsmatige en politieke uitspraken over reisgedrag van kinderen naar de basisschool hadden dus tot nu toe weinig onderbouwing, en nader onderzoek was geboden, zo vond ook het Fietsberaad, dat Traffic Test vroeg om een en ander te onderzoeken. Traffic Test ondervroeg 7500 huishoudens met jonge kinderen (4 tot en met 12 jaar) door middel van een schriftelijke enquête. Deze bestond uit drie delen. Het eerste deel betrof kenmerken van de ouders, zoals leeftijd, opleidingsniveau, werk en beschikbaarheid van een auto. Het tweede deel betrof kenmerken van de school, zoals grootte en type. Het derde deel ging in op de feitelijke reiswijze van de kinderen en op de redenen daarvoor. Ouders is gevraagd voor alle dagen van één specifieke week aan te geven hoe hun kinderen ’s ochtends en ’s middags naar school zijn gereisd. Een kwart van de enquêteformulieren is ingevuld terugontvangen. Ze bevatten gegevens over in totaal 3136 kinderen. De enquêtegegevens werden verrijkt met urbanisatiegegevens voor het huisadres. Vervolgens is de steekproef met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek vergeleken, waarna weegfactoren zijn berekend om ervoor te zorgen dat de steekproef representatief is wat betreft de verdeling van de kinderen over de verschillende leeftijdscategorieën en de verdeling over de stedelijke en minder stedelijke gebieden in Nederland. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

1 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20030350 ST [electronic version only]
Uitgave

Veenendaal, Traffic Test, 2003, 45 p.; TT 02-95

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.