Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen ROA 2014.

Auteur(s)
Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud GPO & Witteveen + Bos
Jaar
Samenvatting

Bij het opstellen van deze Richtlijn voor het Ontwerpen van Autosnelwegen in Nederland is uitgegaan van een duidelijke ontwerpfilosofie. Het uitgangspunt hierbij is het voorschrijven van een basiskwaliteit voor autosnelwegen. Deze basiskwaliteit wordt verkregen door een zodanige dimensionering van de weg dat de doorstroming, de verkeersveiligheid en de begrijpbaarheid gewaarborgd zijn, volgens de integrale benadering vanuit Duurzaam Veilig: weg - voertuig - mens. Hiervoor zijn in deze Richtlijn de gewenste niveaus voor verkeersveiligheid en doorstroming vertaald naar een gewenste maatvoering. Zodoende kan worden gesteld dat een bepaalde maatvoering leidt tot een gewenst niveau voor verkeersveiligheid en doorstroming. Deze maatvoering is de kern van deze Richtlijn. De opzet van de Richtlijn heeft als speerpunt het geven van duidelijkheid aan de ontwerper. Daarnaast moet de Richtlijn kunnen dienen als bindend document tussen Rijkswaterstaat en een (ontwerpende) opdrachtnemer binnen de verschillende contractvormen. In dit kader is het van belang dat de Richtlijn ondubbelzinnig en duidelijk van aard is. Daarom is gekozen om een standaardmaatvoering te kiezen voor alle ontwerpcomponenten. Het toepassen van deze standaardmaatvoering voor de verschillende ontwerpcomponenten moet leiden tot een integraal ontwerp dat in zijn geheel voldoet aan de gewenste basiskwaliteit. In alle reguliere situaties dient de standaardmaatvoering toegepast te worden om de gewenste kwaliteit te waarborgen. In de richtlijn wordt de informatie gegeven die noodzakelijk is om te komen tot een kwalitatief goed ontwerp, op basis van de standaardmaatvoering. En worden de achterliggende theorieën en onderbouwingen weergegeven. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20180385 ST [electronic version only]
Uitgave

[Rijswijk], Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud GPO, 2015, 166 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.