Rijden onder invloed in West-Zeeuws-Vlaanderen, 1995-2003

Het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten
Auteur(s)
Houwing, Drs. S.; Mathijssen, M.P.M.
Jaar
In 2003 heeft de SWOV, evenals in 1995 en 1998, in nauwe samenwerking met de politie het alcoholgebruik van automobilisten in West-Zeeuws-Vlaanderen geïnventariseerd. Dat is gebeurd in vrijdag- en zaterdagnachten tussen 22.00 uur en 4.00 uur. Bij de metingen is het alcoholgebruik van willekeurige automobilisten geregistreerd, onderverdeeld naar seizoen (zomer en najaar), dag en tijdstip, en naar geslacht en leeftijd van de bestuurders. Daarnaast is geregistreerd waar de bestuurders die door de politie zijn aangehouden, alcohol hadden gebruikt en uit welk land ze afkomstig waren. Tot slot is het niveau van het alcoholtoezicht door de politie vastgesteld. Uit talrijke eerdere landelijke en regionale SWOV-onderzoeken is namelijk gebleken dat dat de belangrijkste invloedsfactor is met betrekking tot rijden onder invloed van alcohol. Het doel van de SWOV-onderzoeken is het vaststellen van de effecten van het project ""Duurzaam Veilig West-Zeeuws-Vlaanderen"" op het alcoholgebruik van automobilisten. Het onderzoek is zo opgezet en uitgevoerd, dat de ontwikkeling in West-Zeeuws-Vlaanderen kan worden vergeleken met die in de rest van Zeeland en in heel Nederland. In totaal zijn in 2003, evenals in 1995 en 1998, vier metingen uitgevoerd in vrijdag- en zaterdagnachten tussen 22.00 uur en 4.00 uur, twee in het toeristenseizoen (zomer) en twee daarbuiten (najaar/winter). Daarbij heeft de politie 1.378 willekeurige automobilisten staande gehouden en op alcoholgebruik getest. Tussen 1995 en 1998 was het aandeel automobilisten met een BAG boven 0,5 promille (de wettelijke limiet) in West-Zeeuws-Vlaanderen toegenomen van 4,3% tot 5,9%, maar in 2003 bleek het gedaald tot 3,8%. In de rest van Zeeland en in heel Nederland is het aandeel rijders onder invloed tussen 1995 en 2003 in ongeveer dezelfde mate afgenomen, maar zonder een tussentijdse toename. De belangrijkste oorzaak van het afgenomen alcoholgebruik, niet alleen in West-Zeeuws-Vlaanderen maar in heel Nederland, is vermoedelijk het sterk toegenomen politietoezicht, dat op zijn beurt weer voortvloeide uit de uitvoering van regionale verkeershandhavingsplannen en de oprichting van regionale verkeershandhavingsteams. In West-Zeeuws-Vlaanderen is het politietoezicht op alcoholgebruik tussen 1998 en 2003 ongeveer verdrievoudigd. Een opvallend onderzoeksresultaat is voorts, dat het alcoholgebruik van jonge mannelijke bestuurders, dat een decenniumlang een opgaande lijn vertoonde, nu weer sterker dan gemiddeld lijkt te dalen. Waarschijnlijk heeft de BOB-campagne daar een positieve rol bij gespeeld. Maar uit ander SWOV-onderzoek blijkt dat het drugsgebruik onder deze groep sterk toeneemt, al dan niet gecombineerd met alcohol. Deze laatste ontwikkeling baart grote zorgen en zal wellicht verhinderen dat het aandeel van jonge mannen in het totaal van de verkeersslachtofffers afneemt. Evenals in voorgaande jaren kwam in 2003 het gros van de rijders onder invloed (65%) in West-Zeeuws-Vlaanderen uit een horecagelegenheid. Meer dan de helft van de aangehouden verdachten (58%) bleek in België te wonen. Tot slot blijkt uit het onderzoek, dat de afname van het rijden onder invloed zich in de zomermaanden minder sterk heeft gemanifesteerd dan in het najaar en dat in 2003 zowel het aandeel als het aantal rijders onder invloed in de zomermaanden groter was dan in het najaar. Op grond van de onderzoeksresultaten beveelt de SWOV aan het toezichtniveau van 2003 en de BOB-campagne in de komende jaren te continueren. Zo mogelijk zouden de zomermaanden bij het toezicht wat meer prioriteit moeten krijgen. Daarnaast valt te overwegen een beperkt deel van de beschikbare toezichtcapaciteit in te zetten voor kortdurende 'flitscontroles' in de onmiddellijke nabijheid van uitgaansgelegenheden en sportkantines, met name rond sluitingstijd. Op die wijze kan met name de pakkans voor de zware drinkers worden vergroot. Bestuurders met een BAG boven 1,3 promille maken slechts 20% van alle rijders onder invloed uit, maar zijn verantwoordelijk zijn voor ca. 80% van alle ernstige alcoholongevallen. Inkomend verkeer vanuit België zou via voorlichting gewezen moeten worden op het verscherpte alcoholtoezicht in Zeeuws-Vlaanderen. De voorlichting zou aangevuld kunnen worden met preventieve alcoholcontroles vroeg op de avond, met name op vrijdag en zaterdag.
Drink driving in West Zeeuws-Vlaanderen, 1995-2003; The alcohol use of motorists in weekend nights As in 1995 and 1998, SWOV in 2003, together with the police, measured the alcohol use of motorists in West-Zeeuws-Vlaanderen (the south and western part of the province of Zeeland that borders Belgium). This took place during Friday and Saturday nights between 22.00 h. and 4.00 h. The alcohol use of a random sample of motorists was registered and subdivided by season (summer and autumn), day, time of day, and gender and age of the drivers. In addition, the locations where the police had stopped them and where they had drunk alcohol were registered, as well as the country they came from. Finally, the 2003 level of police enforcement was estimated. Many previous national and regional SWOV studies showed that this level is the most important influence factor for drink driving. The purpose of the SWOV studies is to determine the effects of the 'Sustainably Safe West-Zeeuws-Vlaanderen' project on motorists' alcohol use. The study has been so designed and conducted that the developments in West-Zeeuws-Vlaanderen can be compared with the rest of Zeeland and the Netherlands. As in 1995 and 1998, there were four measurements in 2003 on Saturday/Sunday from 22 h. - 4 h. Two were in the tourist season (summer) and two in autumn/winter. A total of 1,378 motorists were stopped at random by the police and tested for alcohol use. Between 1995 and 1998, the share of motorists with a BAC above 0,5‰ (the legal limit) in West-Zeeuws-Vlaanderen increased from 4.3% to 5,9%. In 2003, however, this seemed to have decreased to 3.8%. In the rest of Zeeland and the Netherlands this share had decreased by the same amount between 1995 and 2003, but without the increase in between. The most important cause of the decline in alcohol use, not only in West-Zeeuws-Vlaanderen but in the Netherlandsas a whole, is probably the increased level of police enforcement that, in turn, is a result of the implementation of regional traffic enforcement plans and the formation of regional traffic enforcement teams. The drink-driving police enforcement level in West-Zeeuws-Vlaanderen more or less trebled between 1998 and 2003. Furthermore, a striking result is that the alcohol use by young, male drivers, which for approximately 10 years had been increasing, appears now to have declined by more than average. The nationwide designated driver campaign 'Bob' probably played a positive role in this. However, other SWOV research has shown that the drug use among this young group has increased strongly, with or without alcohol use. This last development is a cause of great concern and will possibly prevent a decline of the share of young men in the total number of road casualties. As in the previous years, the majority of drink drivers (65%) in West-Zeeuws-Vlaanderen in 2003 had come from a pub/bar etc. More than half of the apprehended suspects (58%) lived in Belgium. Finally, it appears from the 2003 measurements, that the decrease in drink driving is less strong in the summer months than in the autumn, and that both the share and number of drunk drivers is larger in the summer months than in the autumn. Based on these results, SWOV advises continuation during the coming years of the 2003 enforcement level and the designated driver campaign. If it is possible, the summer should get a higher priority for police enforcement. In addition, it is worth considering deploying a limited part of the available police capacity for 'blitz' enforcement activities in the direct vicinity of pubs/bars etc. and sport canteens, especially around closing time. In this way, especially the chance of the heavy drinkers getting caught will be increased. Drivers with a BAC above 1.3 ‰ form only 20% of all drunk drivers, but they are responsible for approximately 80% of all severe alcohol-related crashes. Traffic arriving from Belgium should be informed of the intensified alcohol enforcement in West-Zeeuws-Vlaanderen. The public information could be supplemented with preventive enforcement activities early in the evening, especially on Friday and Saturday.
Rapportnummer
R-2004-7
Pagina's
30
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.