Risicobeoordeling lachgas. In opdracht van het Ministerie van VWS, directie VGP.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

De Staatssecretaris van VWS heeft het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) verzocht een risicobeoordeling uit te voeren met betrekking tot het gebruik van lachgas en op basis van de uitkomsten te adviseren over een eventuele aanpassing van het huidige beleid. Hierbij is het CAM verzocht bij het informatierapport nadrukkelijk de risico’s van lachgas voor de (volks)gezondheid te betrekken. Op basis van literatuurinformatie en informatie verkregen via het CAM netwerk is een informatierapport samengesteld dat als basis diende voor de risicobeoordeling welke werd uitgevoerd volgens vastgestelde procedures door de Commissie Risicobeoordeling nieuwe drugs. Op basis van de resultaten van de risicobeoordeling heeft deze Commissie aanbevelingen gedaan ten aanzien van lachgas. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200069 ST [electronic version only]
Uitgave

Bilthoven, Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs CAM, 2019, 64 p., 49 ref.; RIVM-projectnummer V/050324/01/RB

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.