Ruimtelijke inrichting en verkeersveiligheid in stedelijk gebied

Auteur(s)
Schepers, P.
Jaar

De ruimtelijke inrichting van steden heeft invloed op de verkeersveiligheid. De manier waarop een stad is ingericht, is achteraf moeilijk aan te passen. Daarom is het goed om vanaf de start bij grootschalige aanpassingen van de omgeving rekening te houden met de verkeersveiligheid. In steden wordt die vooral bepaald door mogelijke conflicten tussen kwetsbare verkeersdeelnemers en zware en/of snelle motorvoertuigen. In dit onderzoek hebben we gekeken naar de samenhang tussen een aantal specifieke ruimtelijke kenmerken en verkeersveiligheid. Zoals verwacht op basis van de literatuur, bleek het aantal dodelijke verkeersongevallen per 100.000 inwoners hoger in plaatsen of woonwijken met een oudere bebouwing en met een relatief groot aandeel gebiedsontsluitingswegen. Anders dan verwacht bleek een korte afstand tot winkel- en schoolvoorzieningen niet samen te gaan met een betere verkeersveiligheid. Het verband tussen bevolkingsdichtheid en de verkeersveiligheid is onduidelijk. We bevelen aan om bij stadsuitbreiding te streven naar zo groot mogelijke verblijfsgebieden. In bestaand gebied zouden gebiedsontsluitingswegen hetzij afgewaardeerd moeten worden en conform de huidige richtlijnen ingericht moeten worden als een erftoegangsweg met een snelheidslimiet van 30 km/uur, hetzij duurzaam veilig moeten worden ingericht met onder meer vrijliggende fietspaden of andere parallelvoorzieningen. Voor resterende ‘grijze’ wegen, waar dit op te grote bezwaren stuit of waar de ruimte voor parallelvoorzieningen ontbreekt, zou in de toekomst de nieuw te ontwikkelen categorie 30km/uur-gebiedsontsluitingsweg (GOW30) toegepast kunnen worden.

Rapportnummer
R-2021-2
Pagina's
20
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.