A safer road environment for cyclists

Proefschrift Technische Universiteit Delft TUD, Delft
Auteur(s)
Schepers, Paul
Jaar

Dit proefschrift richt zich op de vraag hoe de wegomgeving (netwerk- en wegkenmerken) de verkeersveiligheid voor fietsers beïnvloedt via effecten op risico en blootstelling aan risico. Deze vraag is relevant omdat overheden in veel landen zich tot doel stellen om de veiligheid van weginfrastructuur voor fietsers te verbeteren om het letsel door fietsongevallen te reduceren. Het gaat daarbij zowel om aanrijdingen waarbij regelmatig doden te betreuren zijn als om enkelvoudige fietsongevallen (een val of botsing met een obstakel) waarbij veel slachtoffers ernstig gewond raken. De onderzoeksvragen die voor dit proefschrift zijn geformuleerd onderscheiden drie hoofdonderwerpen. Het eerste onderwerp richt zich op de vraag hoe de wegomgeving reisgedrag en blootstelling aan risico beïnvloedt. Het tweede onderwerp gaat over het ongevalsrisico (letselernst komt slechts marginaal aan bod). Het derde onderwerp gaat over de relatie tussen blootstelling en risico omdat beide elkaar kunnen beïnvloeden.

Een vernieuwend aspect van dit proefschrift is dat deze deelstudies omvat die zowel expositie, risico als de relatie tussen die twee adresseren om de kennis over hoe de wegomgeving fietsveiligheid beïnvloedt te vergroten. De meeste studies beperken zich tot één van drie onderwerpen. Hoofdstuk 1 beschrijft een conceptueel model dat expositie, risico en hun relatie beschrijft. Het reisgedrag (verkeersvolumes, modaliteitskeuze en de verdeling van verkeer over de ruimte) waardoor verkeersdeelnemers aan risico worden blootgesteld is gemodelleerd met drie factoren, namelijk locaties van activiteiten, weerstand (gegeneraliseerde transportkosten) en de trits van behoeften, mogelijkheden en vermogens. Ongevalsrisico en letselernst zijn gemodelleerd op basis van infrastructuur, verkeersdeelnemers en voertuigen. Het model heeft een relatie tussen risico en expositie omdat het verband tussen beide niet lineair is, d.w.z. het risico neemt in het algemeen af naarmate de expositie toeneemt. Tot slot heeft het model een relatie tussen risico en weerstand omdat subjectieve veiligheid een rol speelt in reisgedrag. Een verkeersdeelnemer kan bijvoorbeeld kiezen voor de auto omdat autorijden als veiliger wordt beleefd dan fietsen. Het vervolg van de samenvatting is geordend volgens de drie onderzoeksvragen.

This thesis is focused on the question how the road environment (road design and network characteristics) affects road safety for cyclists through effects on risk and exposure to risk. This question is relevant because government agencies in many countries aim to improve road infrastructure safety for cyclists to decrease the substantial health burden due to cyclist injuries. This concerns both collisions with motor vehicles which regularly result in fatal injuries as well as single-bicycle crashes (falls or obstacle collisions) in which many cyclists incur serious injuries. The research questions formulated in this thesis address three main topics. The first subject is about how the road environment affects travel behaviour and exposure. The second is about its effect on crash risk (injury risk is only marginally addressed). The third topic is the relationship between exposure and risk, because both may affect one another.

One of the innovative aspects of this thesis is that it contains studies related to all three topics (exposure, risk and their relationship), aiming to increase the knowledge of how the road environment contributes to or helps to prevent bicycle crashes. Most research is restricted to one of the three issues. Chapter 1 describes a conceptual framework which combines exposure to risk, risk, and the relationship between them. The framework’s three determinants for travel behaviour are locations of activities; resistances (generalized transport costs); needs, opportunities, and abilities. Crash and injury consequences are modelled by the three ‘safety pillars’: infrastructure, road users and the vehicles they use. The framework’s link between risk and exposure is important because of the ‘non-linear relationship’ between these two, i.e. risk tends to decrease as exposure increases. Finally, the framework has a link from (perceived) risk to resistance because perceived risk plays a role in travel behaviour, e.g. a road user may prefer driving over cycling because cars are perceived to be safer. The remainder of this summary is organized according to the three research topics.

Pagina's
219
Serie
SWOV-Dissertatiereeks
ISBN
978-90-73946-12-5
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.