Safety Performance Indicators voor wegen

Op zoek naar een kwantitatieve beoordelingsmethode van verkeersveiligheid
Auteur(s)
Wijlhuizen, G.J.; Schermers, G.
Jaar

Safety Performance Indicators (SPI’s) zijn factoren die een sterke causale relatie vertonen met verkeersonveiligheid. Bij SPI’s voor wegen kunnen verschillende kenmerken in wisselende combinaties invloed hebben op de veiligheid van een weg.

Doel van het onderzoek

In een meerjarig project doet SWOV onderzoek naar data en bestaande initiatieven op het gebied van SPI’s. Het doel hiervan is om een nieuwe methode te ontwikkelen die de verkeersveiligheid van het wegennetwerk en het wegontwerp kwantitatief kan beschrijven, beoordelen en monitoren.

Vraagstelling

In het tweede projectjaar van dit onderzoek was de centrale vraag: hoe kan de verkeersveiligheid van bestaande en toekomstige wegen integraal worden gemeten en beoordeeld?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn we op zoek gegaan naar mogelijke SPI’s voor de verkeersveiligheid van wegen. Hiervoor hebben we een nulmeting en een pilotmonitor uitgevoerd van de twee meest geschikte instrumenten: de Duurzaam Veilig-meter (DV-meter) en VSGS. Met de DV-meter (Van der Kooi & Dijkstra, 2000) kunnen we vaststellen in hoeverre een weg is ingericht volgens de kenmerken van Duurzaam Veilig (DV). VSGS is een instrument om ‘veilige snelheden en geloofwaardige snelheidslimieten’ te beoordelen (Aarts & Van Nes, 2007).

Werkzaamheden

In dit kader zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 1. Met de DV-meter en VSGS zijn in Harderwijk en Leeuwarden 154 wegen beoordeeld; het ging om 50km/uur-wegen binnen de bebouwde kom.
 2. Per weg is de ongevallendichtheid bepaald op basis van de registratie van ernstig verkeersgewonden over de periode 1998-2009.
 3. De convergente validiteit van de instrumenten is bepaald.
 4. De relatie tussen scores van instrumenten en ongevallendichtheid is bepaald (impressie).

Conclusie

Dit onderzoek heeft geen relatie kunnen aantonen tussen DV-scores, VSGS-scores en de het ongevalsrisico. We hebben in dit onderzoek niet kunnen vaststellen in hoeverre de DV-meter of VSGS valide instrumenten zijn waarmee samengestelde kenmerken van weginfrastructuur als SPI’s kunnen worden aangemerkt. Daarvoor ontbraken essentiële gegevens, namelijk: recente gegevens over verkeersintensiteit en gereden snelheden.

Wel is een relatie gevonden tussen DV-scores van wegen, veilige snelheden en geloofwaardige snelheidslimieten, die geïnterpreteerd kan worden in termen van verkeersveiligheid.

Aanbevelingen

 1. Niet alle in dit onderzoek gevonden relaties tussen de DV-meter, VSGS en ongevallendichtheid zijn geheel verklaarbaar. Vervolgonderzoek, waarbij ook verkeersintensiteit en werkelijke snelheden worden betrokken, is nodig om vast te stellen in hoeverre deze instrumenten risicoverschillen kunnen verklaren.
 2. Het uiteindelijke doel is om SPI’s voor stedelijke infrastructuur te bepalen, waarmee de (verkeersveiligheids)kwaliteit van het wegennetwerk en het wegontwerp kwantitatief kan worden beschreven, beoordeeld en gemonitord. Hiervoor is nader onderzoek nodig naar onder andere:
  • De ontwikkeling van de verkeersveiligheid op verschillende soorten duurzaam veilig ingerichte wegen: is de weg deels of volledig conform Duurzaam Veilig ingericht? Zijn deze wegen veiliger dan een niet duurzaam veilig ingerichte weg? En: kunnen deze verkeersveiligheidsrelaties worden bepaald met de DV-meter en/of VSGS?
  • De relatie tussen de afzonderlijke kenmerken die zijn opgenomen in de DV-meter en de VSGS enerzijds, en de verkeersveiligheid anderzijds (welke kenmerken zijn wel/niet bepalend voor de relatie met verkeersveiligheid?)
  • De vraag of de veiligheid van een weg bepaald wordt door de meest extreme (hoge of lage) waarde van een wegkenmerk, of door het berekende gemiddelde over de gehele weg. Daarnaast is aanvullend onderzoek gewenst naar de relatie tussen enerzijds de scores van de DV-meter en de VSGS, in samenhang met gereden snelheden en verkeersintensiteit, en anderzijds de kans op een (ernstig) verkeersongeval.
  • De geschiktheid van de DV- en VSGS-scores als alternatief voor ongevallengegevens om de verkeersveiligheid van wegen te beoordelen: zijn alle kenmerken die worden gemeten relevant als maat van de onveiligheid? En: zijn de uitkomsten van beide instrumenten valide als het gaat om een aantoonbare relatie met verkeersveiligheid? Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de kwaliteit (registratiegraad, inhoudelijke feitenregistratie) van de ongevallenregistratie toeneemt.

Safety Performance Indicators for roads; Searching for a quantitative road safety assessment method

Safety Performance Indicators (SPIs) are factors that have a strong causal relationship with road safety. Typical of SPIs for roads is that different road features in varying combinations can influence the safety of a road.

Purpose of the study

In a multi-year project SWOV performs research into data and existing initiatives in the field of SPIs. This is done with the purpose to develop a new method to quantitatively describe, evaluate and monitor the road safety of the road network and road design.

Question

In the second year of this research project the central question was: How can the road safety of existing and future roads be integrally measured and assessed?

For an answer to this question, we first searched for possible SPIs for the road safety of roads. We performed a zero measurement and a pilot monitor of the two most appropriate tools: the Sustainable Safety Indicator and VSGS (Safe Speeds, Credible Limits). The Sustainable Safety Indicator (Van der Kooi & Dijkstra, 2000) can be used to determine the extent to which the layout of a road conforms to the requirements of sustainable safety. VSGS is a tool to assess ‘safe speeds and credible speed limits’ (Aarts & Van Nes, 2007).

Activities

In this framework, the following activities were carried out:

 1. The Sustainable Safety Indicator and VSGS were used to assess a total of 154 roads in the Dutch towns Harderwijk en Leeuwarden; these roads were urban 50 km/h roads.
 2. For each road the crash density was determined based on the registration of serious road injuries during the period 1998-2009.
 3. The convergent validity of the instruments was determined.
 4. The relationship between the scores of the instruments and crash density was determined (impression).

Conclusion

This research failed to establish a relationship between Sustainable Safety Indicator scores, the VSGS scores and the crash rate. Because essential recent data on traffic volume and speeds driven was unavailable in this study, we have been unable to determine to what extent the Sustainable Safety Indicator or VSGS are valid instruments that can be used to classify composite features of road infrastructure as SPIs. However, a relationship was found between Sustainable Safety scores of roads, safe speeds and credible speed limits, which can be interpreted in terms of road safety.

Recommendations

 1. Not all relations between the Sustainable Safety Indicator, VSGS and crash density that were found in this study are entirely explicable. Follow-up research, in which traffic volume and actual speeds driven are also included, is necessary in order to determine the extent to which these instruments can explain risk differences.
 2. The ultimate goal is to determine SPI’s for urban infrastructure that can be used to quantitatively describe, assess and monitor the (road safety) quality of the road network and road design. This requires further study into among other things:
  • The development of the traffic safety on different types of sustainably safe roads: is the road layout partly or fully in accordance with Sustainable Safety requirements? Are these roads safer than roads without a sustainably safe layout? And: can these road safety relationships be determined with the Sustainable Safety Indicator and/or VSGS?
  • The relationship between the individual features that are included in the Sustainable Safety Indicator and VSGS on the one hand, and road safety on the other (which features are/are not decisive in the relationship with road safety?)
  • The question of whether the safety of a road is determined by the most extreme (high or low) value of a road feature, or by the calculated average for the entire road. In addition, additional research is required on the relationship between, the scores of the Sustainable Safety Indicator and VSGS in relation with speeds driven and traffic volume on the one hand, and the risk of a (serious) crash on the other hand.
  • The suitability of the Sustainable Safety Indicator scores and VSGS-scores as an alternative for road crash data to assess the road safety of roads: are all features that are measured relevant as a measure of safety? And: are the results of both instruments valid when it comes to a demonstrable relationship with road safety? An important prerequisite is that the quality (registration rate, substantive registration of facts) of the crash registration increases.
Rapportnummer
R-2014-39
Pagina's
26 + 3
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.