Samenwerking bij besluitvorming over de aanleg van 60 km/uur-gebieden

Onderzoeksopzet
Auteur(s)
Bax, Drs. C.A.; Pröpper (Partners+Pröpper), dr. I.M.A.M.; Litjens (Partners+Pröpper), drs. B.P.E.A.
Jaar
Dit rapport beschrijft een opzet voor een onderzoek naar de relatie tussen samenwerking van beleidsactoren tijdens de besluitvorming en de slagvaardigheid van het vastgestelde beleid. Het onderzoek richt zich daarbij op de besluitvorming over de aanleg van 60 km/uur-gebieden in gemeenten. Bekeken wordt hoe de samenwerking tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij de aanleg van deze gebieden, van invloed is op de effectiviteit, efficiëntie en het ambitieniveau van het uiteindelijk vastgestelde beleid. Om inzicht te krijgen in deze relatie, wordt de wijze van samenwerking en de mate van samenwerking beschreven, evenals de resultaten van de samenwerking en eventuele conditionerende omstandigheden. Het onderzoek zal bestaan uit het bestuderen en vergelijken van tien casussen. Allereerst zal de samenwerking en slagvaardigheid bij gemeenten die de 60 km/uur-gebieden tijdens het Startprogramma Duurzaam Veilig hebben ingevoerd, worden geëvalueerd. Daarna zullen aanbevelingen worden gedaan voor de aanleg van 60 km/uur-gebieden tijdens Duurzaam Veilig Tweede Fase.
Cooperation in decision-making about the construction of 60 km/h areas; A research design This report describes a research design for a study of the relation between the cooperation of policy parties during the decision-making and the decisiveness of the policy determined. With this purpose, the study is aimed at the decision-making about the construction of 60 km/h areas in boroughs. Study will be made of how the cooperation between the various parties involved effects the effectiveness, efficiency, and ambition level of the eventually determined policy. In order to gain insight into this relation, the manner and extent of cooperation are described, as well as the results of the cooperation and any conditioning circumstances. The project will consist of studying and comparing 10 cases. First of all, an evaluation will be made of the cooperation and decisiveness of boroughs that have implemented 60 km/h areas during the Start-up Programme Sustainably Safe. Consequently, recommendations will be made about the construction of 60 km/h areas during Second Phase Sustainably Safe.
Rapportnummer
R-2003-6
Pagina's
42 + 3
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.