Schatting van de effecten van verlaging van de wettelijke limiet voor alcoholgebruik in het verkeer

Advies aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Auteur(s)
Mathijssen, M.P.M
Jaar
De SWOV heeft geprobeerd een inschatting te maken van de mogelijke effecten van verlaging van de wettelijke limiet voor het bloedalcoholgehalte van automobilisten, al of niet met een intensivering van het politietoezicht op alcoholgebruik in het verkeer. Dit rapport bevat een beschrijving van de effectschattingen van een zestal verschillende varianten.
Rapportnummer
R-99-11
Pagina's
20
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.