Schatting van het aandeel verkeersdoden als gevolg van rijden onder invloed van alcohol

Auteur(s)
Houwing, S.; Reurings, M.C.B. ; Bos, N.M.
Jaar
In de afgelopen jaren waren er twee verschillende schattingen in omloop van het aandeel verkeersdoden dat het gevolg was van alcoholgebruik in het verkeer. Beide schattingen waren gebaseerd op een methode die gebruikmaakte van verschillende relatieve risico's voor automobilisten met verschillende alcoholgehaltes in het bloed (BAG-klassen). Doordat de gebruikte risicocijfers echter niet gebaseerd waren op dezelfde gegevens, weken de beide schattingen uiteen, wat weer tot onduidelijkheid leidde. Mede naar aanleiding van een vraag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de SWOV een nieuwe jaarlijkse schatting gemaakt voor de periode 1999-2010 op basis van de meest recente onderzoeksgegevens. Deze nieuwe schatting van het aandeel verkeersdoden als gevolg van alcoholgebruik dient de voorgaande schattingen te vervangen. De schatting is gebaseerd op de trend van rijden onder invloed in weekendnachten. Deze trend is aan de hand van risicocijfers eerst omgezet naar een geschat aandeel ernstig gewonde autobestuurders die onder invloed waren van alcohol. Deze risicocijfers konden worden berekend aan de hand van twee ziekenhuisstudies waarin onderzoek is gedaan naar het gebruik van psychoactieve stoffen onder ernstig gewonde automobilisten. De eerste van deze studies vond tussen 2000 en 2004 plaats in de regio Tilburg en omgeving in het kader van het Europese onderzoeksproject IMMORTAL. De tweede studie werd in de periode 2007-2009 uitgevoerd binnen het Europese DRUID-project en omvatte gegevens van ernstig gewonde autobestuurders in de regio Tilburg, Enschede en Nijmegen. In de periode 1999-2010 is het geschatte aandeel ernstig gewonde autobestuurders dat onder invloed was van alcohol gedaald van 31,2% naar 20,3%. Deze daling is gebaseerd op de afname van het aandeel autobestuurders onder invloed in het verkeer. In elk van de onderscheiden BAG-klassen boven de 0,2 promille heeft er tussen 1999 en 2010 een daling plaatsgevonden van het aandeel bestuurders onder invloed van alcohol en daarmee ook van het geschatte aandeel ernstig gewonde autobestuurders dat onder invloed van alcohol was. Voor een schatting van het aandeel alcoholdoden onder alle verkeersdoden (dus niet alleen autobestuurders) is vervolgens een aantal aannamen gedaan. De ene is dat het alcoholgebruik onder overige actieve verkeersdeelnemers even groot is als dat van autobestuurders. De andere aanname is dat het aandeel dodelijk gewonde verkeersdeelnemers als gevolg van alcohol even groot is als het aandeel ernstig gewonde autobestuurders dat positief is voor alcohol. Op basis hiervan is geschat dat het huidige aandeel verkeersdoden door alcoholgebruik ongeveer 20% is. Hiervan is naar schatting 17% gerelateerd aan enkelvoudig alcoholgebruik en 3% aan alcohol in combinatie met drugs. De schatting van het huidige aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol is volledig gebaseerd op de resultaten van het onderzoek Rijden Onder Invloed uit 2010. Resultaten van dat onderzoek in toekomstige jaren zullen echter moeten uitwijzen of de recente daling van het geschatte aandeel alcoholdoden ten opzichte van de voorgaande jaren inderdaad voortgezet wordt of dat het hier om een toevalsfluctuatie gaat.
Estimation of the share of road fatalities due to driving under the influence of alcohol In recent years two different estimations were being used of the share of road fatalities due to driving under the influence of alcohol. Both these estimations were based on a method that used different relative rates for drivers with different blood alcohol contents (BAC levels). However, as the rates that were used did not use the same data, the two estimations differed. This, in its turn, resulted in lack of clarity. On request of the Ministry of Infrastructure and the Environment, SWOV has made a new estimation for each year during the period 1999-2010 based on the most recent research data. This new estimation of the share of road fatalities due to the use of alcohol is intended to replace earlier estimations. The estimation is based on the trend of driving under the influence in weekend nights. Risk data is used to firstly convert the trend into an estimated proportion of seriously injured car drivers who were under the influence of alcohol. Two hospital studies which investigated the use of psycho-active substance by seriously injured drivers made it possible to calculate this risk data. The first of these studies was carried out between 2000 and 2004 in the Tilburg region, in the framework of the European research project IMMORTAL. The second study took place in the period 2007-2009 within the European DRUID project and used data of seriously injured car drivers in the regions Tilburg, Enschede and Nijmegen. During the period 1999-2010, the estimated share of seriously injured car drivers who were under the influence of alcohol declined from 31.2% to 20.3%. This decline is based on the decrease of the proportion of drivers who participate in traffic while being under the influence. Between 1999 and 2010, there has been a decline in the proportion of drivers under the influence of alcohol, and, consequently, also of the estimated proportion of seriously injured car drivers who were under the influence of alcohol. This was the case for each of the BAC levels above 0.2 mg/l that were distinguished. A further estimation of the proportion of alcohol-related fatalities among all traffic fatalities (this is including other modes of transport) required two assumptions. The first of these is that the extent of alcohol use by other active road users equals that of car drivers. The other assumption is that the proportion of road users with fatal injury due to alcohol use is equal to the proportion of seriously injured car drivers that have tested positive for alcohol. This resulted in an estimation of the proportion of road fatalities due to the use of alcohol presently being approximately 20%. An estimated 17% is related to the single use of alcohol and 3% to a combination of alcohol and drugs. The estimation of the present share of road fatalities due to the use of alcohol has entirely been based on the results of the study Driving Under The Influence which was carried out in 2010. Results of that study in future years, however, will need to show whether the recent decline of the estimated proportion of alcohol-related fatalities in relation with preceding years will indeed be continued, or whether it is a chance fluctuation.
Rapportnummer
R-2011-13
Pagina's
20 + 2
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.