Selectief investeren : ICES-maatregelen tegen het licht.

Auteur(s)
Centraal Planbureau (CPB) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) Ruimtelijk Planbureau (RPB) & Sociaal en Cultureel Planbureau SCP
Jaar
Samenvatting

De Nederlandse overheid investeert jaarlijks miljarden euro’s. Het gaat daarbij niet alleen om transportinfrastructuur, maar ook om natuurgebieden, stadsvernieuwing, bedrijfsterreinen, onderwijs en onderzoek. Bij de selectie van concrete investeringen is het van groot belang na te gaan of de maatschappelijke voordelen van de investeringen opwegen tegen de kosten. Dit rapport bevat een verslag van een dergelijke analyse. Op verzoek van de Interdepartementale Commissie inzake het Economisch Structuurbeleid (ICES) hebben het Centraal Planbureau (CPB), het Milieu- en Natuurplanbureau (RIVM), het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) met medewerking van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) en de Stichting DLO investeringsvoorstellen van ministeries en regio’s beoordeeld. De informatie over de kwaliteit van investeringen die hieruit voortkomt, kan door het volgende kabinet worden benut bij het vormgeven van het investeringsbeleid. Bij de beoordeling van de investeringsvoorstellen zijn niet alleen kwantitatieve, financieeleconomische effecten beschouwd. Ook kwalitatieve baten, bijvoorbeeld van natuurgebieden of monumentenzorg, zijn ten volle meegewogen.

Publicatie aanvragen

15 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20020923 ST [electronic version only]
Uitgave

's-Gravenhage, Centraal Planbureau CPB, 2002, 210 p. + CD-ROM - ISBN 90-5833-096-6

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.