Senioren-proof wegontwerp voor fietsers.

Auteur(s)
Brinker, B.P.L.M. den (red.)
Jaar
Samenvatting

Via het project ‘Blijf Veilig Mobiel’ stimuleert de overheid al enige jaren senioren te blijven fietsen of er weer mee te beginnen, omdat fietsen hen helpt om gezond en fit te blijven. Tegelijkertijd streeft de overheid ernaar het fietsen veiliger te maken. Maar ziekenhuisregistraties geven aan dat de laatste decennia juist veel meer fietsongevallen hebben plaatsgevonden, veel meer dan blijkt uit politieregistraties. Ook is het verontrustend dat het aantal ziekenhuisgewonden onder fietsers volgens de laatste gegevens van 2012 gestegen is tot 15.000, ongeveer de helft van alle ernstige verkeersongevallen in dat jaar. De stijging van het aantal ernstig gewonde fietsers is grotendeels te verklaren doordat 50+’ers ook beduidend meer fietsen. Wat opvallend is, is dat bij 87% van de ernstige fietsongevallen geen motorvoertuig betrokken is. Daarvan is ruim 80% een enkelvoudig fietsongeval: fietsers die vallen of tegen een obstakel botsen zonder dat andere weggebruikers daarbij betrokken zijn. In de algemene brochure ‘Senioren-proof Wegontwerp’ van ANBO en CROW staan verbeteringen van het wegontwerp die conflicten in de bebouwde kom tussen fietsers en motorvoertuigen kunnen voorkomen. De brochure die voor u ligt geeft hierop nog enkele praktische aanvullingen. Het accent in deze aanvullende brochure ligt echter op het voorkomen van enkelvoudige fietsongevallen binnen en buiten de bebouwde kom. Het grote en nog steeds groeiende aantal enkelvoudige fietsongevallen onder ouderen vraagt om een nog intensievere aanpak omdat het beleid van de afgelopen jaren nog te weinig heeft bijgedragen aan het voorkomen van dit soort ongevallen. We hopen dat deze brochure gemeentelijke en provinciale overheden helpt om nog meer te zorgen voor een veilige senioren-proof fietsinfrastructuur. Zij kunnen veel bereiken door bestaande aanbevelingen en richtlijnen te volgen. Hoopgevend is dat veel van onze aanbevelingen over de markering van fietspaden uit de eerste druk zijn overgenomen in de nieuwe CROW publicatie: Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2014. De eerste stap in de nieuwe aanpak van enkelvoudige fietsongevallen is duidelijk te maken waardoor mensen risicosituaties op fietsroutes verkeerd kunnen inschatten. Dat gebeurt in hoofdstuk 1 ‘Het zicht van de fietser op de weg’. In hoofdstuk 2 staan de daarvan afgeleide aanbevelingen om enkelvoudige fietsongevallen te voorkomen. In hoofdstuk 3 staat informatie over het voorkomen van meervoudige fietsongevallen. De brochure wordt afgesloten met tips en quick wins. Bij de quick wins gaat het om maatregelen die gemeenten of provincies snel kunnen invoeren om de fietsveiligheid voor senioren te bevorderen. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20150871 ST [electronic version only]
Uitgave

Woerden, Blijf Veilig Mobiel, 2014, 41 p., 25 ref.; 2e druk

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.