Systematiek voor het toetsen van telematica-systemen op verkeersveiligheidseffecten

Een samenvatting.
Auteur(s)
Oppe, Drs. S. ; Bos, J.M.J
Jaar
Telematica wordt gezien als een belangrijk hulpmiddel bij het ontwikkelen van het verkeers- en vervoerssysteem van de toekomst en de voertuigen daarbinnen. Sommige telematica-systemen worden expliciet ontwikkeld ter vergroting van de verkeersveiligheid, maar bij de meeste systemen is veiligheid geen hoofd- of nevendoel. Het is daarom van belang om van (combinaties van) systemen te kunnen beoordelen wat de veiligheidsconsequenties zijn. In dit rapport, dat een samenvatting is van een uitgebreider rapport, wordt aangegeven met welke veiligheidseffecten, in welke fase van ontwikkeling van het systeem en ook in welke fasen van het verkeersproces, rekening dient te worden gehouden. Het rapport maakt onderscheid tussen de fase van systeemontwikkeling, experimentele toepassing en toepassing op grote schaal. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen de veiligheidseffecten op het niveau van de mobiliteit, de verkeersstromen, het verkeersgedrag, de rijtaak en uiteindelijk op het ongevalsniveau. Er worden korte beschrijvingen gegeven van de aandachtspunten voor de veiligheid, per niveau van ontwikkeling, per verkeersniveau en verder naar de belangrijkste toepassingsgebieden van telematica. Tevens zijn er standaardformulieren ontwikkeld voor de beoordeling van concrete telematicasystemen op verkeersveiligheid, zowel in de ontwikkelingsfase als voor experimentele toetsing. In de bijlagen worden diverse voorbeelden gegeven van toepassing van een verkeersveiligheidsanalyse op basis van de standaardformulieren. Dezevoorbeelden betreffen een prospectieve analyse van `Intelligent Cruise Control (ICC)'-systemen, gericht op de ontwikkelingsfase van het systeem en retrospectieve analyses, gericht op experimentele toepassing van `Incident Warning Systems' (IWS). Ten slotte wordt een voorbeeld gegeven van een mogelijk te ontwikkelen Verkeersmanagement Systemen voor het lagere orde wegennet en de daaraan gerelateerde positieve en negatieve veiligheidseffecten
System to test the road safety effects of telematics applications Telematics are regarded as an important aid in developing future traffic and transport systems and the vehicles using these systems. Some telematics systems are specifically devised to increase road safety, but in most systems safety is not a primary or secondary goal. It is therefore important to be able to assess the safety consequences of systems or combinations of systems. This report, which summarizes a more extensive document, discusses which safety effects must be taken into account, at which stages of the development of the system they must be considered and in which phase of the traffic process. The report identifies the following phases: systems development, experimental application and large-scale application. It also distinguishes between safety effects relating to mobility, traffic flow, traffic behaviour, the reasons for travel and ultimately the level of accidents. The report gives brief accounts of the safety aspects to consider at each level of development, at each level of traffic and in the main areas of application for telematics. It also produces standard forms for the assessment of the road safety aspects of specific telematics systems, both during the development phase and during the experimental testing. The annexes to the report contain various examples of the application of a road traffic safety analysis based on standard forms. These examples include a prospective analysis of `Intelligent Cruise Control' (ICC) systems, aimed at the development phase of the system, and retrospective analyses, aimed at the experimental application of `Incident Warning Systems' (IWS). Finally, the report gives an example of a possible Traffic Management System for secondary road networks, and describes the positive and negative road safety effects of such a system
Rapportnummer
R-96-16
Pagina's
14 + 20
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.