Technologieën voor snelheidsbeheersing

Mogelijkheden en draagvlak voor intelligente snelheidsaanpassing
Auteur(s)
Wiethoff, Dr. M.
Jaar
Met de nota Veilig, wat heet veilig? heeft de SWOV eind 2001 aangegeven hoe het jaarlijkse aantal verkeersslachtoffers aanzienlijk omlaag gebracht zou kunnen worden. Deze voorstellen waren te beschouwen als aanvulling op de voorstellen zoals ontwikkeld in het toenmalige Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In Veilig, wat heet veilig? wordt onder andere voorgesteld extra in te zetten op snelheidsbeheersing. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vroeg de SWOV om uit te zoeken welke mogelijkheden daartoe de komende jaren kunnen worden benut. Een interessante mogelijkheid om de voertuigsnelheid op de weg te reguleren zijn de systemen voor intelligente snelheidsaanpassing (ISA-systemen). Deze systemen kunnen de bestuurder op verschillende niveaus ondersteunen. Ze kunnen uitsluitend informeren, maar ook waarschuwen en eventueel adviseren. Daarnaast kunnen ISA-systemen ook interveniëren: de rijtaak actief ondersteunen of zelfs voor een deel overnemen. Deze studie geeft een overzicht van diverse systemen voor intelligente snelheidsaanpassing en mogelijke ontwikkelingen in de toekomst Er zijn aanwijzingen dat ISA snelheden reduceert en homogeniseert. Hiervan mogen positieve effecten voor de verkeersveiligheid verwacht worden. Er wordt echter ook compensatiegedrag gemeld: op weggedeelten waar ISA niet werkzaam is hebben bestuurders de neiging om sneller te gaan rijden. Het draagvlak onder bestuurders is het grootst voor een waarschuwende ISA-variant en voor gebruik binnen de bebouwde kom. Een implementatieproces wordt aanbevolen, waarbij ISA een steeds grotere functionaliteit heeft en geïntegreerd is met andere systemen. Ook dienen veilige snelheden (‘safe speeds’) en dynamische verkeersinformatie te worden ondersteund. Daarnaast wordt aanbevolen dat ISA-systemen toch vrijwillig te gebruiken zijn en gemakkelijk zijn te ‘overrulen’. De algemene conclusie kan zijn dat ISA-systemen beloftevol zijn en dat er alleszins reden is aan verdere ontwikkelingen te werken. Er mag echter niet verwacht worden dat op een termijn van 10-15 jaar invoering van ISA op enige schaal te verwachten is. Om die reden verdient het ook geen aanbeveling om met het beleid voor de komende 10-15 jaar op het gebied van snelheidsbeheersing te wachten op de introductie van ISA. Voor snelheidsbeheersing blijven de traditionele instrumenten aangewezen, zoals een goed wegontwerp, toezicht door de politie en voorlichting.
Technologies for speed control; Possibilities and support for intelligent speed adaptation In the report of late 2001 Safe, What is Safe?, SWOV indicated how the annual number of traffic casualties could be reduced considerably. These proposals were to be regarded as an addition to the proposals as were developed in the then National Traffic and Transport Plan of the Ministry of Transport (NVVP). In Safe, What is Safe? it was, among other things, suggested to do more about speed control. The Ministry of Transport asked SWOV to investigate the possibilities for this to be used the coming years. An interesting possibility of regulating the vehicle speed on the road are the systems for intelligent speed adaptation (ISA systems). These systems can support the driver at different levels. They can only inform, but also warn and possibly advise. There are also ISA systems that intervene: the driving task is supported actively or even partly taken over. This study provides an overview of various systems of intelligent speed adaptation and possible future developments. There are indications that ISA reduces and homogenizes speeds. Positive road safety effects may be expected. However, compensation behaviour is also reported: on road stretches were there is no ISA, drivers are inclined to drive faster. The support among drivers is the greatest for a warning ISA version and for use in urban areas. An implementation process is recommended, in which ISA has an ever greater functionality and is integrated with other systems. Safe speeds and dynamic traffic information should also be supported. Apart from this, it is recommended that ISA systems should be voluntary and easy to overrule. The general conclusion can be that ISA systems are promising and that there is every reason to work on further developments. However, it may not be expected that the introduction of ISA will be widespread during the coming 10-15 years. This is why it is not recommended to wait for the introduction of ISA before having a speed control policy for the coming 10-15 years. Speed control still relies on the traditional instruments, such as road design, police surveillance, and campaigns.
Rapportnummer
R-2003-12
Pagina's
23
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.