Thuiskomen in 2008 : een overzicht van de monitoringsresultaten van de verkeersveiligheidscampagnes in 2003-2008. In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Mobiliteit, directie Wegen en Verkeersveiligheid.

Auteur(s)
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS
Jaar
Samenvatting

Deze zesde jaarrapportage doet verslag van de campagne-inspanningen en de bereikte resultaten van het Meerjaren Programma Campagnes Verkeersveiligheid (MPCV) in 2008. En geeft waar mogelijk inzicht in de trendmatige ontwikkeling over de jaren 2003 tot en met 2008. Aan de hand van een ketenmodel met een groot aantal indicatoren zijn de effecten van de vanaf 2003 gevoerde campagnes beschreven. Daarbij is gebruik gemaakt van beschikbare onderzoeksresultaten over 2003 tot en met 2008. Deze weergave van de monitoringsresultaten vindt jaarlijks plaats om de effecten van het MPCV over een langere periode zichtbaar te maken. Doordat de monitoring steeds volgens een vast stramien gebeurt, worden per mdicator tijdreeksen opgebouwd. Doel is zo nader inzicht te verwerven in de manier waarop en de mate waarin campagnes bijdragen aan verbetering van het verkeersgedrag en de verkeersveiligheid. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20100056 ST [electronic version only]
Uitgave

Delft, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS, 2009, 100 p., ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.