Toetsing verkeerseducatie basisonderwijs

Criteria voor hoge kwaliteit en een voorstel voor monitoring
Auteur(s)
Wittink, Drs. R.D
Jaar
Instanties die betrokken zijn bij verkeerseducatie willen inzicht hebben in de betekenis van verkeerseducatie voor de verkeersveiligheid. Alleen dan kunnen zij bepalen welke inspanningen zij kunnen en moeten plegen - met name wanneer vernieuwing van onderwijs- of verkeersveiligheidsbeleid plaatsvindt. De vraag die hierbij gesteld kan worden is wat de inspanningen van de actoren op het terrein van verkeerseducatie opleveren, oftewel: hoe kan worden getoetst of er verkeerseducatie van hoge kwaliteit wordt gegeven? De SWOV is gevraagd een voorstudie uit te voeren naar de mogelijkheden om resultaten van verkeerseducatie te toetsen. De eerste vraag luidt dan: welke inhoudelijke eisen mogen gesteld worden aan verkeerseducatie in het basisonderwijs? Hierbij dient enerzijds rekening gehouden te worden met de tijd en middelen die basisscholen hebben om aandacht te geven aan verkeer. Anderzijds zijn de effecten van verkeersonderwijs afhankelijk van de activiteiten van anderen, zoals ouders en verzorgers die kinderen verkeersopvoeding geven, en gemeenten die voor een veilige infrastructuur moeten zorgen. Wanneer eenmaal is vastgesteld wat een goed en haalbaar verkeerseducatieprogramma is, kan de wijze van kwaliteitstoetsing bepaald worden. Deze dient in de eerste plaats inhoudelijk te zijn, ophet niveau van de kinderen in termen van veilig gedrag en gedragsdeterminanten zoals kennis en vaardigheden. Toetsing dient daarnaast ook op procesniveau plaats te vinden. Hetgaat dan om de wijze van onderwijs en instructie, de organisatie van verkeerseducatie in de school, afstemming van educatie door ouders en de school, ondersteuning van onderwijzers en school, afstemming van educatie op integraal gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid. In dit project zijn, op basis van de expertise die in de afgelopen tijd in Nederland is ontwikkeld, kwaliteitscriteria geformuleerd voor verkeerseducatie aan kinderen. Voorts zijn mogelijkheden voor toetsing bepaald. Als vervolg op dit project zijn de aldus geformuleerde aangrijpingspunten voor toetsing om te zetten in een monitoringsysteem. Dit instrument moet geschikt zijn om met een bepaalde regelmaat te meten hoe kinderen zijn toegerust voor veilig verkeersgedrag en hoe inhoud wordt gegeven aan verkeerseducatie. Ook wordt monitoring voorgesteld van de activiteiten die de overheden op lokaal, regionaal en nationaal niveau nemen ter ondersteuning van verkeerseducatie en van de activiteiten van andere organisaties op dit gebied. Uitwerking van het monitoringsysteem zal moeten plaatsvinden in samenwerking met de instanties die de monitoring (laten) uitvoeren, onder eindverantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Het is belangrijk dat de actief betrokkenen bij verkeerseducatie ervaringen kunnen uitwisselen en dat de expertise zich verder ontwikkelt. Uitwisseling kan bijvoorbeeld gebeuren aan de hand van ‘best practices'. Onderzoek op onderdelen of aspecten van verkeerseducatie kan nodig zijn om meer te weten te komen over de voorwaarden voor resultaten. Denieuw verworven expertise en inzicht zal tot aanpassingen kunnen leiden van verkeersonderwijsprogramma's. Zodoende wordt een systematiek van feedback voor de leerkrachten gecreëerd
Testing traffic education in primary schools; Criteria for a high quality and a recommendation for monitoring Organisations involved in traffic education want insight in the relevance of traffic education for road safety. Only then can they determine how much effort they can and should make, especially when renewal of education or road safety policy takes place. The question that can be asked here is what the yield is of the efforts of actors in traffic education; or rather, how can it be tested whether the traffic education that is given is of a high quality? SWOV was asked to conduct a preliminary study of the possibilities of testing the results of traffic education. The first question is as follows: which demands of substance may be made on traffic education in primary schools? We need to take into account two things. On the one hand, the time and resources that primary schools have for traffic. On the other hand, the effects of traffic education are dependent on the activities of others, such as parents and guardians who teach children traffic drill, and municipalities who should provide a safe infrastructure. Once it has been established what a good and feasible traffic education programme is, the method of testing its quality can be determined. This should in the first place be the substance, at the childrens' level in terms of safe behaviour and behaviour determinants such as knowledge and skills. Apart from this, testing should also be carried out at the process level. Thisconcerns the method of education and instruction, the organisation of traffic education at school, agreement between parents and school, support from teachers and school, and (finally) tuning the education to an integrated municipal road safety policy. Based on the knowledge that has been developed in the Netherlands during the last few years, this project formulates quality criteria for traffic education of children. Testing possibilities have also been determined. As a result of this project, the thus formulated points of application for testing have been developed into a monitoring system. This instrument should be suitable to regularly measure how children have been equipped for safe traffic behaviour and how substance is given to traffic education. It is also recommended to monitor those activities undertaken by a) governments at the local, regional, and national level to support traffic education in schools; and b) other relevant organisations. Working out the monitoring system should take place in cooperation with the bodies that conduct (or commission) the monitoring. The final responsibility lies with the national government. It is important that those actively involved with traffic education should exchange experiences, and that knowledge should be developed further. Exchange, for example, can occur using ‘best practices'. Research into parts or aspects of traffic education can be necessary to learn more about the conditions for results. The newly acquired knowledge and insight can lead to changes in the traffic education programmes. In this way, a system of feedback for the pupils has been created
Rapportnummer
R-98-40
Pagina's
25
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.