Training van kalibratie bij leerling-automobilisten

Een onderzoeksopzet
Auteur(s)
Kuiken, M.J. ; Twisk, drs. D.A.M.
Jaar
In het verkeer bestaat de mogelijkheid om tot op bepaalde hoogte de moeilijkheidsgraad van de taak te variëren. Door snel te rijden met korte volgafstanden wordt de rijtaak moeilijker. Ook de eigen inspanning of alertheid kan bewust aan de situatie aangepast worden. Druk verkeer kan bijvoorbeeld leiden tot een grotere alertheid bij de bestuurder. Dit onderling afstemmen van taakmoeilijkheid en eigen capaciteiten wordt kalibratie genoemd. Uit een literatuuronderzoek (Kuiken & Twisk, 2001) is gebleken dat kalibratie een rol speelt in de ontwikkeling van beginner tot expert. Terwijl kalibratievaardigheden zich in de praktijk en in de tijd lijken te ontwikkelen, is de leidende vraag in dit onderzoek of we de ontwikkeling van kalibratie bij jonge leerling-automobilisten kunnen versnellen door middel van aanvullende training en/of feedback. Voorspeld wordt dat een gerichte training van kalibratie tijdens of direct na de rij-opleiding kalibratie-vaardigheden van beginnende automobilisten zal verbeteren. In dit rapport wordt de opzet van een eerste pilot weergegeven. Hierbij worden de volgende stappen onderscheiden: -maken van de meetinstrumenten voor het meten van kalibratie; -toetsen en vaststellen van bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de meetinstrumenten in een proefonderzoek (de pilot); -aanpassen meetinstrumenten en definitieve opzet van het eerste kalibratie-experiment onder jonge automobilisten. De te ontwikkelen meetinstrumenten omvatten een beoordelingsschaal, een vragenlijst en een ‘verbalisatiegrid'. De pilotstudie is voornamelijk gericht op het ontwikkelen en toetsen van deze meetinstrumenten. De deelnemers aan de pilot bestaan uit leerling-automobilisten, die de nieuwe rij-opleiding volgen en die in het kader daarvan deelnemen aan een veiligheidstraining op een proefbaan. Op basis van de resultaten van de pilot worden de definitieve meetinstrumenten vastgesteld.
Training of calibration among novice car drivers: research design While driving it is possible, to a certain extent, to vary the degree of difficulty of the task. By driving fast with short vehicle spacing, the driving task becomes more difficult. The driver's effort or alertness can also be consciously adjusted to the situation. For example, busy traffic can lead to greater alertness. Such mutual adaptation of task difficulty and one's own skills is called calibration. A literature study (Kuiken & Twisk, 2001) has shown that calibration plays a role in the development from novice to expert. While calibration skills seem to develop in practice and in time, the leading question in this project is whether we can speed up de development of calibration among novice car drivers by using additional training and/or feedback. It is predicted that goal-oriented calibration training during, or directly after, the driving course will improve calibration skills of novice car drivers. This report presents the research design of an initial pilot study. The following steps are taken: -development of the instruments for measuring calibration; -testing and determination of the usefulness and reliability of the instruments in a pilot study; -adjustment of the instruments and determination of a definite design of an initial calibration experiment among young car drivers. The measuring instruments to be developed involve an assessment scale, a questionnaire, and a ‘reporting grid'. The pilot study is mainly aimed at developing and testing these measuring instruments. The participants in the pilot study consist of driver trainees who follow the new driving course, and who (as part of this) participate in safety training on a test track. The definite measuring instruments will be determined by using the results of the pilot.
Rapportnummer
D-2001-19
Pagina's
26 + 7 blz.
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.