Trendanalyse van de ontwikkelingen in de verkeersonveiligheid in Limburg

Een analyse op hoofdlijnen van het aantal doden en ziekenhuisgewonden in Limburg, tussen 1987 en 2007
Auteur(s)
Stipdonk, Drs. H.L.
Jaar
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de verkeersonveiligheid in de provincie Limburg, tussen 1987 en 2007. Het is geschreven op verzoek van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), naar aanleiding van de recente stijging van het aantal verkeersdoden in Limburg (van 54 in 2006 naar 69 in 2007). Het geeft antwoord op de vraag in hoeverre deze stijging kan worden toegeschreven aan het toeval, en of de stijging aanleiding is voor een beleidswijziging. De SWOV beantwoordt deze vraag aan de hand van een beknopte analyse. Daarbij is het aantal doden en ziekenhuisopnamen vergeleken met de langjarige trend. Dit is gedaan voor zowel het totaal aantal doden, alsook voor enkele uitsplitsingen. Ten slotte is ook de geografische spreiding van de ongevallen in 2007 vergeleken met die van de laatste jaren. De analyse wijst het volgende uit. - De langjarige dalende trend in Limburg (-3,2% per jaar), is ongeveer gelijk aan de landelijke trend. - Het aantal verkeersdoden verschilt elk jaar van deze trend. Deze verschillen kunnen worden verklaard uit toevallige spreiding. - De stijging van het aantal doden in 2007 is niet opvallend. Gelet op de ontwikkelingen van de laatste twintig jaar kan dit een toevallige fluctuatie zijn. - De fluctuaties in het aantal ziekenhuisopnamen zijn groter dan hetgeen op basis van de toevallige spreiding kan worden verwacht. Het aantal ziekenhuisopnamen in 2007 is echter niet uitzonderlijk. - Over het geheel genomen is de ontwikkeling in het aantal doden vergelijkbaar met die in het aantal ziekenhuisopnamen. Deze zijn in de verdere analyse van diverse uitsplitsingen samengenomen. - De trend in het aantal ernstige slachtoffers (doden en ziekenhuisopnamen samen) is veel sterker dalend onder langzaam verkeer (voetgangers, fietsers, bromfietsers; -4% per jaar) dan onder snelverkeer (-2% per jaar). - De scherpe stijging in 2007 blijkt zich uitsluitend bij slachtoffers onder langzaam verkeer voor te doen. De reden daarvan kan worden onderzocht met behulp van dieptestudie van deze ongevallen. - De stijging doet zich bij alle bromfietsongevallen en bij fiets-auto-ongevallen het sterkst voor. - De geografische spreiding van de ongevallen biedt geen aanknopingspunten voor een verklaring van de stijging in 2007. - Binnen het bestek van dit onderzoek was het niet mogelijk om relaties te leggen tussen de waargenomen ontwikkelingen in de onveiligheid, en beleidsinspanningen of mobiliteitsontwikkelingen. De SWOV beveelt aan om de processen-verbaal van de hier geanalyseerde ongevallen in 2007 nader te onderzoeken. Indien mogelijk zal diepgaander onderzoek (inclusief bijvoorbeeld interviews van betrokkenen) naar ongevallen in 2008 aanvullend inzicht op oorzaken opleveren.
Trend analysis of the numbers of road deaths and in-patients in Limburg between 1987 and 2007 This report describes the development of road safety in the province of Limburg between 1987 and 2007. It has been written at the request of the Regional Road Safety Body Limburg (ROVL), prompted by the recent increase of the number of road deaths in Limburg (from 54 in 2006 to 69 in 2007). The report answers the questions to what extent the increase could be accidental and whether the increase is an immediate cause for a change of policy. SWOV uses a concise analysis to answer these questions. The numbers of road deaths and in-patients have been compared with the long-year trend. This was done for the total number of road deaths as well as for some subcategories. Finally, the geographic spread of the crashes in 2007 has been compared with that of previous years. The analysis yielded the following results. - The long-year downward trend in Limburg (-3.2% annually), is approximately equal to the national trend. - Every year, the number of road deaths differs from this trend. The difference can be explained from dispersion. - The 2007 increase in the number of road deaths is not remarkable. Considering the developments in the past twenty years it may be a chance fluctuation. - De fluctuations in the number of in-patients are larger than can be expected based on dispersion. However, the number of in-patients in 2007 is not exceptional. - Generally, the development of the number of road deaths is comparable with that of the number of in-patients. The analyses of the subcategories were carried out on the joint numbers of killed and seriously injured (KSI). - The trend in the number of KSI is decreasing much more rapidly for slow traffic (pedestrians, cyclists, moped riders; -4% per year) than for fast traffic (-2% per year). - The sharp increase in 2007 is only present for casualties among slow traffic. The explanation could be investigated with an in-depth study of these crashes. - The strongest increase manifests itself in all moped crashes and in bicycle-car crashes. - De geographic spread of the crashes offers no clues for an explanation of the increase in 2007. - Within the scope of this study it was not possible to establish relations between the observed safety developments and policy efforts or mobility developments. SWOV recommends further study of the accident reports of the crashes in 2007 that were analysed here. Wherever possible in-depth study, including for example interviews with those involved, of the crashes in 2008 will give additional insight in the causes.
Rapportnummer
R-2008-8
Pagina's
22 + 2
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.