Twee botsproeven op de verankerde stalen STEP-barrier

Verslag van twee botsproeven, een personenauto met 100 km/uur en 20 graden inrijhoek en een bus met 70 km/uur en 20 graden inrijhoek, op de verankerde stalen STEP-barrier, uitgevoerd door testinstituut LIER in Frankrijk
Auteur(s)
Pol, Ing. W.H.M. van de
Jaar
In 1993 heeft de SWOV in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat simulatie-onderzoek verricht naar de mogelijkheden om het profiel van de betonnen voertuigkeringen verder te optimaliseren (Van de Pol & Heijer, 1993). De resultaten van dit simulatie-onderzoek waren zo hoopgevend (er deden zich bijvoorbeeld geen ‘roll-overs' bij lichte personenauto's voor tijdens het simuleren), dat door de begeleidende projectgroep van Rijkswaterstaat is besloten om proeven op ware schaal uit te voeren. Van het door de SWOV ontwikkelde profiel zijn door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat drie varianten gemaakt, waarvan hier de verankerde stalen STEP-barrier variant wordt getest. De STEP-barrier moet voldoen aan het ‘higher containment level' H2. Dedaarbij vereiste proeven zijn TB 11 en TB 51. De TB 11-test is een test met een lichte personenauto met een massa van 900 kg en met een snelheid van 100 km/uur en een inrijhoek van 20 graden. De TB 51-test is een test met een bus met een massa van 13.000 kg en met een snelheid van 70 km/uur en een inrijhoek van 20 graden. De beide proeven laten een bevredigend verloop zien. De aanrijding met de personenauto verloopt stabiel; er is nauwelijks een rol-beweging waar te nemen. Ook de uitrijhoek blijft binnen de toegestane NEN-EN-norm, de hoek is 9 graden. De ASI-waarde van de personenauto voldoet aan Niveau B (ASI = # 1,4) van de NEN-EN-norm. De berekende waarde is 1,36. Ook de aanrijding met de bus verloopt goed. Er is een kleine uitrijhoek van maximaal 2 graden. De barrier wordt niet doorbroken, noch breken er stukken af. De maximale rol-hoek wordt tijdens het ‘rear-end'-effect het grootst: ongeveer 25 graden. De stalen STEP-barrier, met elk element aan het wegdek verankerd, voldoet aan het ‘higher containment level' H2. De benodigde ‘working width level W' bedraagt W2 (# 0,8 meter)
Two collision trials on the steel STEP-barrier In 1993, SWOV was asked by the Netherlands Transport Research Centre AVV of the Department of Public Works and Water Management to perform a simulation study in order to investigate how the profile of concrete vehicle barriers could be further optimised (Van de Pol & Heijer, 1993). The results of this simulation study were so encouraging (e.g. there were no cases of ‘roll-over' with light passenger cars during simulation) that the supervisory project group from the Department of Public Works and Water Management decided to perform the trials on actual scale. The Netherlands Transport Research Centre AVV of the Department of Public Works and Water Management has made three versions of the profile developed by SWOV. One of these, the anchored steel STEP barrier, is the subject of this test report. The STEP barrier should satisfy the ‘higher containment level' H2. The trials required for assessment are TB 11 and TB 51. The TB 11 test is a test using a light passenger car with a mass of 900 kg, travelling at a speed of 100 km/hour and colliding at an angle of 20 degrees. Both collision trials show a satisfactory result. The collision with the passenger car is stable; hardly any rolling movement is observed. The angle of exit also remains within the accepted NEN-EN standard at 9 degrees. At a calculated value of 1.36, the ASI value for the passenger car satisfies Level B of the NEN-EN standard (ASI = # 1.4). The collision with the bus also proceeds satisfactorily, with a small angle of exit of maximally 2 degrees. The barrier is not ruptured, nor do pieces break off. The maximal angle of roll is greatest during the ‘rear end' effect: about 25 degrees. The steel STEP barrier, with each element anchored to the road surface, meets the ‘higher containment level' H2. The required ‘working width level W' is W2 (# 0.8 meter)
Rapportnummer
R-96-26
Pagina's
18 + 28
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.