Veilig bestelverkeer : stand van zaken en ontwikkelingen. In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Mobiliteit,

Auteur(s)
Blook, E.-J. & Kuiken, M.
Jaar
Samenvatting

In 2002 is onderzoek uitgevoerd naar de ernst, aard en omvang van de veiligheid van bestelverkeer. In dit onderzoek wordt de stand van zaken van dat moment beschreven op het gebeid van verkeersveiligheid, de marktontwikkelingen en de mogelijkheden om verkeersveiligheid te verhogen. Deze informatie heeft als input gediend voor het convenant ‘Verbetering Verkeersveiligheid Bestelverkeer’. Dit convenant is in 2005 afgesloten tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Transport en Logistiek Nederland, EVO en Koninklijk Nederlands Vervoer. Inmiddels is de looptijd van het convenant verstreken en is er behoefte aan een actueel inzicht in de ontwikkelingen ten aanzien van bestelverkeer. In deze rapportage wordt een actueel beeld geschetst van bestelverkeer, vanuit de optiek van de verkeersveiligheid. De rapportage heeft niet tot doel de het convenant ‘Verbetering Verkeersveiligheid Bestelverkeer’ te evalueren. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

4 + 16 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200227 ST [electronic version only]
Uitgave

Amersfoort, DHV Ruimte en Mobiliteit, 2009, 20 p. + bijl., 11 ref.; Registratienummer MV-SE20092089

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.