Veilig naar het verkeer van de toekomst

Nieuwe mogelijkheden, risico's en onderzoeksagenda voor de verkeersveiligheid bij automatisering van het verkeerssysteem
Auteur(s)
Nes, C.N. van; Duivenvoorden, C.W.A.E.
Jaar

Er komen steeds meer systemen op de markt om de automobilist te ondersteunen in de rijtaak. Stap voor stap neemt de automatisering van onze voertuigen toe, het verkeerssysteem bevindt zich in een transitie richting zelfrijdende auto’s. De automatisering biedt kansen om het verkeer veiliger, schoner en efficiënter te maken. Er ontstaan echter ook nieuwe risico’s, met name in de transitieperiode.

Dit rapport beschrijft welke ontwikkelingen er worden verwacht bij de automatisering van het verkeerssysteem. Tevens wordt ingegaan op de consequenties van deze ontwikkelingen op de verkeersveiligheid: de kansen en de risico’s.

Het rapport besluit met de presentatie van een onderzoeksagenda waarbij de onderwerpen zich laten clusteren tot drie groepen:

 1. Interactie van de bestuurder met de nieuwe technologie in het voertuig.
  Dit betreft onder andere onderzoek naar (verandering in) taakbelasting, naar het schakelen tussen automatisch en handmatig rijden (‘transition of control’), naar situatiebewustzijn en gevaarherkenning tijdens (de overgang naar) het automatisch rijden, en naar de interactie van oudere automobilisten met de nieuwe technologie.
 2. Interactie van (deels) geautomatiseerde voertuigen met ander verkeer.
  Dit betreft de interactie met andere verkeersdeelnemers en nadrukkelijk ook de interactie met kwetsbare verkeersdeelnemers.
 3. Slimme infrastructuur en veiligheidseffecten op het verkeerssysteem.
  Dit betreft onder andere het veiligheidseffect op netwerkniveau bij gemengd verkeer met verschillende niveaus van automatisering (‘mixed traffic’), intelligente infrastructuur en voertuigcommunicatie (V2X) en ‘leesbare’ wegen (‘roads that cars can read’).

SWOV beoogt op deze onderwerpen, eventueel in samenwerking met andere organisaties, door middel van onderzoek substantieel en herkenbaar bij te dragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid tijdens de transitie naar hogere niveaus van automatisering.

Andere belangrijke nieuwe risico’s die niet binnen de specifieke expertise van SWOV vallen, maar zeker ook van belang zijn voor de veiligheid in de transitie naar hogere niveaus van automatisering. zijn: systeemfouten, cybersecurity, bescherming van data en privacy, ethische vraagstukken, wetgeving en juridische aansprakelijkheid.

 

Safely towards self-driving vehicles (Full English version here)

There are more and more systems on the market to support the driver in his vehicle. Step by step the automation of our vehicles increases, the traffic system is in a transition towards self-driving vehicles. The automation offers opportunities to make our traffic safer, cleaner and more efficient. However, new risks are emerging, particularly in the transition period.

This report describes which developments can be expected during the automation of the traffic system. The report also discusses the implications of these developments for road safety: the opportunities and the risks.

The report concludes with the presentation of a research agenda in which the topics are clustered into three groups:

 1. Interaction of the driver with the new technology in the vehicle. 
  This concerns, among others (changes in) task load, switching between automated and manual driving ('transition of control'), situational awareness and hazard perception during (the transition to) automated driving, and the interaction of elderly drivers with the new technology.
 2. Interaction of (partly) automated vehicles with other traffic. 
  This concerns, among others, mixed traffic, the interaction with other road users, and specifically also the interaction with vulnerable road users.
 3. Smart infrastructure and safety effects on the traffic system.
  This concerns, among others, the safety effects on the network level in the situation of traffic with various road users at different levels of automation ('mixed traffic'), intelligent infrastructure and vehicle communication (V2X), and ‘roads that cars can read’.

SWOV aims to make a substantial and identifiable contribution to the improvement of road safety during the transition to higher levels of automation through research on these topics.

Other important new risks that are not within SWOV’s specific expertise, but also of interest for the safety in the transition to higher levels of automation are: system errors, cyber security, protection of data and privacy, ethical issues, legislation and legal liability.

Rapportnummer
R-2017-2
Pagina's
37
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.