Veilig oversteken? Vanzelfsprekend! : toepassing en ontwerp van oversteekvoorzieningen voor voetgangers.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

Omdat de verkeersdrukte steeds groter wordt, is het belangrijk dat oversteekvoorzieningen voor voetgangers gunstig gelegen, duidelijk vormgegeven en goed herkenbaar zijn. Wanneer er geen duidelijke richtlijnen zijn, kunnen voorzieningen zoals zebra’s op verkeerde locaties worden aangebracht of kan de vormgeving een verkeersonveilige situatie met zich meebrengen. Uit cijfers blijkt dat de meeste verkeersongevallen onder voetgangers zich voordoen bij het oversteken van de weg. Met deze publicatie worden de toepassing en een nadere uitwerking van het ontwerp van oversteekvoorzieningen voor voetgangers gegeven. Aan de hand van deze aanbevelingen kunnen zowel wegbeheerders als adviesbureaus bepalen wat in een bepaalde situatie de optimale oversteekvoorziening is. Leidraad bij het opstellen van deze richtlijnen was de visie ‘Duurzaam Veilig Verkeer’ waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen verkeersgebieden en verblijfsgebieden, met de daarbij behorende categorisering van wegen: erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en stroomwegen. Aansluitend op deze visie zijn in samenhang met de functie van de weg en het belang van de oversteekplaats vooral de volgende aspecten van belang: • de locatie in het netwerk van looproutes of de oversteekbehoefte ter plaatse; • de herkenbaarheid en de opvallendheid van de oversteekplaats voor zowel de voetgangers als de (auto)bestuurders; • het beheersen van mogelijke conflicten door een snelheid van circa 30 km/h af te dwingen. Een oversteekplaats is een voorziening voor voetgangers die op een belangrijke dan wel gevaarlijke oversteeklocatie de oversteekbaarheid verbetert door het scheiden van de groepen verkeersdeelnemers in ruimte, tijd of vrije doorgang. Hierdoor kunnen de voetgangers op een comfortabele en veilige wijze oversteken. Bij een oversteekplaats kunnen ook ondersteunende maatregelen voor het oversteken zijn getroffen, zoals een middengeleider. Deze publicatie stelt aldus de volgende vier typen maatregelen voor het verbeteren van de oversteekbaarheid van een weg centraal: • een scheiding door middel van vrije doorgang; • een scheiding in tijd; • een scheiding in ruimte; • algemene, meer ondersteunende maatregelen. Voorafgaand aan de maatregelen worden methoden beschreven waarmee de huidige (en toekomstige) looproutes voor voetgangers kunnen worden bepaald. Deze looproutes geven inzicht in de belangrijkste oversteekrelaties en in de omvang en de typering van overstekende voetgangers. Als de looproutes binnen een gebied bekend zijn, dan zijn de conflictpunten met de infrastructuur van de overige vervoerwijzen (gemotoriseerd verkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer) ook bekend. Tot slot komen de locatie en het ontwerp van de oversteekvoorziening aan de orde. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

2 + 13 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20062223 ST S
Uitgave

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2006, 68 p., 31 ref.; Publikatie ; No. 226 - ISBN-10 90-6628-479-X / ISBN-13 978-90-6628-479-1

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.