'Veilig, wat heet veilig?': prioriteiten voor verder onderzoek

SWOV-voorstel voor de tweede fase van de uitwerking
Auteur(s)
Brouwer, Dra. M.
Jaar
Met de nota Veilig, wat heet veilig? heeft de SWOV eind 2001 aangegeven hoe het jaarlijkse aantal verkeersslachtoffers aanzienlijk omlaag gebracht zou kunnen worden. Deze voorstellen zijn te beschouwen als aanvulling op de voorstellen zoals ontwikkeld in het toenmalige Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De bedoeling van de nota is om vanuit wetenschappelijke kennis een impuls te geven aan de maatschappelijke discussie over een verdere bevordering van verkeersveiligheid. Alvorens tot uitvoering zou kunnen worden overgegaan, vergen veel van de voorstellen nadere uitwerking. Om dit vervolgonderzoek te begeleiden, is een brede commissie samengesteld. De eerste fase van de verdere uitwerking is in 2002 uitgevoerd; hiertoe is een aantal onderwerpen geselecteerd. In de Begeleidingscommissie is afgesproken om, ten behoeve van een selectie voor de tweede fase, de onderzoeksvragen te scoren op de volgende dimensies: - schatting van de potentiële bijdrage aan de verkeersveiligheid; - kosten (voor de overheid en/of voor anderen); - verwachte weerstanden: mate van benodigde en mogelijke beïnvloeding van het draagvlak; - fasering: op welke termijn zijn resultaten van ons onderzoek te verwachten; - mate van overlap/mogelijke interferentie met lopende activiteiten van overheid en/of anderen. Dit rapport bevat een overzicht van bovengenoemde scores. Deze scores zijn vervolgens benut om tot een onderzoeksvoorstel te komen. Dit onderzoeksvoorstel bevat de volgende onderwerpen: - draagvlak voor criterium 'vermijdbare ongevallen'; - leidt meer draagvlak tot meer maatregelen en tot betere naleving; - geïntegreerde aanpak verkeer en vervoer; - implementatie van Duurzaam Veilig: samenhang van maatregelen; - naleving van geloofwaardige (flexibeler) snelheidslimieten; - voertuig- en ITS-ontwikkelingen inpassen in Duurzaam Veilig; - black boxes en navigatiesystemen voor zakelijk verkeer; - kansen en bedreigingen door Europees beleid; - regelgeving en gedragsbeïnvloeding; - beginnende automobilisten. Nadere ideeën over vraagstelling en aanpak zijn te vinden in dit rapport. Aanbevolen wordt dit onderzoeksvoorstel uit te voeren.
'Safe, what is safe?': priorities for further research SWOV proposal for the second phase of implementation In the report entitled Safe, What is safe? in late 2001, SWOV indicated how the annual number of road accident casualties could be reduced considerably. These proposals are to be considered as additions to the proposals that had been developed by the Ministry of Transport in the National Traffic and Transport Plan at that time. The purpose of the memorandum is, seen from a scientific perspective, to provide an impulse to the social discussion about further promoting road safety. Before initiating the implementation, many of the proposals require further elaboration. A broadly based committee has been formed to accompany this continuation. The first phase of the further elaboration took place in 2002; for this, a number of subjects were selected. The advisory committee, in order to make a selection for the second phase, agreed to score/weight the research questions for the following dimensions: - estimation of the potential road safety contribution; - costs (for the government and/or others); - expected opposition: extent of required and possible influencing of support; - phasing: at which stage can the results of our research be expected; - extent of overlap/possible interference with current activities of government and/or others. This report contains an overview of the above-mentioned scores. These scores were then used to make a research proposal. This research proposal contains the following subjects: - support for the 'avoidable accidents' criterion; - does more support result in more measures and a better compliance; - integrated approach to traffic and transport; - implementation of sustainably-safe: cohesion of measures; - compliance with credible (more flexible) speed limits; - black boxes and navigation systems for commercial traffic; - opportunities and threats of European policy; - rules and behaviour influencing; - novice motorists. Further ideas about questions and approach can be found in this report. We advise to carry out this research proposal.
Rapportnummer
R-2003-14
Pagina's
20 + 6
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.