Veilige uitritconstructies in het Westland

Analyse van de onveiligheid en voorstellen voor oplossingsrichtingen.
Auteur(s)
Minnen, J. van
Jaar
In het Westland blijkt de verkeersonveiligheid bij uitritten een groot probleem. De regio kent wegen waarop (a) veel uitritten uitkomen en (b) het (brom)fietsverkeer in twee richtingen rijdt op fietspaden aan één zijde van de weg. Dat gegeven verklaart waarom 60% van de slachtoffers onder fietsers en bromfietsers betrokken zijn geweest bij ongevallen bij uitritten. Met steun van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het Samenwerkingsorgaan Westland (in een later stadium Stadsgewest Haaglanden) de SWOV gevraagd een onderzoek uit te voeren naar deze problematiek en te adviseren over de criteria waaraan veilige uitritconstructies dienen te voldoen. Het onderzoek bestond uit twee delen; een literatuurstudie, gericht op de problematiek van uitritten in relatie tot het fiets- en bromfietsverkeer, en een uitgebreide analyse van ruim 180 uitritongevallen op in totaal 36 kilometer weg in het Westland. Uit de literatuurstudie kwam het belang van een goede herkenbaarheid en een geschikte vormgeving van de uitrit naar voren. Ook werd duidelijk dat een deel van de problematiek te maken heeft met het bromfietsverkeer op fietspaden. Waar dat mogelijk is zou het verplaatsen van de bromfietsers naar de rijbaan een belangrijke verbetering kunnen geven. Ook uit de ongevallenanalyse bleek dat de bromfietser een dominerende rol speelt, met name als het om letselongevallen gaat. Het ongunstige effect van het rijden in twee richtingen op het fietspad was vooral aanwezig bij conflicten met verkeer dat uit de uitrit komt. Verder kwam uit de analyse naar voren dat bromfietsverkeer op tweerichtingsfietspaden ook veel ongevallen buiten de uitritten veroorzaakt. Op basis van dit onderzoek is een vijftal criteria opgesteld voor de toepassing en uitvoering van uitritconstructies. Tevens wordt aanbevolen voor de oplossing van de problematiek nog andere mogelijkheden te bekijken, waaronder verlaging van de snelheid op de betreffende weg of weggedeelten en de mogelijkheid de bromfietser op de rijbaan te laten rijden. Ook de bundeling van verschillende uitritten wordt aanbevolen. Ten slotte wordt gewezen op het belang van uniformiteit in de toe te passen oplossingen en constructies
Safe exit constructions in the Westland (part of the conurbation of Western Holland) In the Westland, road hazard at exit points is regarded as a major problem. The region is characterised by roads on which (a) many exits occur and (b) moped traffic drives in two directions on cycle paths situated along one side of the road. This fact explains why 60% of road accident victims amongst cyclists and moped riders are involved in accidents which occur at exit points. With the support to the Ministry of Traffic and Public Works, the Westland Cooperative Body (in a later stage the municipal region Haaglanden) asked the SWOV to perform a study into this problem and to issue a recommendation on the criteria which safe exit constructions should satisfy. The study consisted of two parts: a literature study, aimed at the problem of exits in relation to cycle and moped traffic, and an extensive analysis of over 180 exit-related accidents covering a total of 36 kilometres of road in the Westland. The literature study clearly showed the importance of clear recognisability and suitable design of the exit. It was also apparent that part of the problem has to do with moped traffic on cycle paths. Where possible, it would significantly improve the situation if mopeds were moved to the main carriageway. The accident analysis also showed that the moped rider plays a dominant role, in particular where it concerns injury accidents. The unfavourable effect of driving in two directions on the cycle path was particularly evident with conflicts with traffic leaving the exit. In addition, the analysis showed that moped traffic on two-way cycle paths also led to many accidents beyond the exit points. Based on this study, five criteria were drawn up for the application and implementation of exit constructions. It is also recommended to consider other possibilities to solve this problem, including lowering the speed limit on the road or road sections in question and the possibility of allowing mopeds to ride on the carriageway. It is also recommended to combine various exits to meet at one point. Finally, it is pointed out that uniformity should be aimed for in the solutions and constructions to be applied
Rapportnummer
R-97-33
Pagina's
33
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.