Veilige verplaatsingen voor ouderen

Auteur(s)
Dijkstra, A.

Deze bijdrage gaat in op een onderzoek dat was bedoeld om na te gaan welke kenmerken van het verkeerssysteem de onveiligheid van ouderen in het verkeer kunnen beïnvloeden. Ook de mate waarin de kenmerken ingrijpen op de onveiligheid van ouderen is voor zover mogelijk onderzocht. Dit onderzoek is toegespitst op kenmerken van oudere fietsers en oudere automobilisten. In het bijzonder is gekeken naar de kenmerken van ritten en routes van oudere fietsers.

De kennis over fietsroutes in het algemeen en over de fietsroutes van oudere fietsers is beperkt. Fietsers ouder dan 75 jaar zijn nauwelijks in verplaatsings- en routeonderzoek vertegenwoordigd. Meestal bestaat de groep ouderen uit personen ouder dan 55 jaar.

In het onderzoek zijn fietsroutes van een groot aantal fietsverplaatsingen in de provincie Noord-Brabant geanalyseerd. Hieruit blijkt dat oudere fietsers meer ritten maken dan jongere fietsers.
Oudere fietsers hebben een voorkeur voor wegvakken met weinig autoverkeer, voor wegvakken met een wegdek van asfalt en voor wegvakken buiten de bebouwde kom.

De veiligheid van oudere fietsers kon met de beschikbare gegevens niet in termen van ongevalsrisico worden uitgedrukt. Het uitgevoerde routeonderzoek wijst niet op grote veiligheidsproblemen voor oudere fietsers wat betreft hun routekeuze.

Pagina's
15
Verschenen in
Nationaal Verkeerskundecongres NVC 2018; 31 oktober - 1 november 2018, 's-Hertogenbosch

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.