Veiligheid op wegen buiten de bebouwde kom

Samenvatting van het OECD-rapport 'Safety strategies for rural roads'(1998) en toepassingsmogelijkheden voor de Nederlandse situatie
Auteur(s)
Schagen, Drs. I.N.L.G. van ; Wegman, Ir. F.C.M
Jaar
In de periode 1997/1998 heeft een OECD-werkgroep een rapport opgesteld over de verkeersveiligheid op niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom (in het rapport ‘rurale wegen' genoemd) en de mogelijke maatregelen om hierin verbetering aan te brengen. Dit rapport beoogt een zo breed mogelijke invalshoek te hanteren met bruikbare aanknopingspunten voor alle OECD lidstaten in al hun diversiteit. In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) worden hier de belangrijkste bevindingen uit het OECD-rapport samengevat en wordt ingegaan op de toepassingsmogelijkheden van de aanbevelingen in de Nederlandse situatie, rekening houdend met relevante ontwikkelingen in Nederland. Het OECD-rapport zelf geeft een overzicht van de onveiligheid op rurale wegen in diverse landen, de ongevalskenmerken en mogelijke oorzaken. Vervolgens wordt ingegaan op het nut en de noodzaak van een strategische benadering om de veiligheid te vergroten. Verschillende maatregelen die binnen een dergelijke strategie passen worden besproken: netwerkplanning, infrastructurele maatregelen, toezicht en handhaving, intelligente verkeers- en vervoerssystemen en trauma-management. Voor de Nederlandse situatie wordt aangegeven wat de mogelijke oorzaken zijn van de drie meest voorkomende ongevalstypen op rurale wegen. Daaruit is afgeleid welke maatregelen kunnen bijdragen aan een verbetering van de situatie. Het gaat hier om eenzijdige ongevallen, kruispuntongevallen en frontale ongevallen. De maatregelen liggen op het gebied van handhaving/educatie, infrastructuur en nieuwe intelligente informatietechnologie. Deze typen maatregelen kunnen respectievelijk op korte termijn, op korte tot middellange termijn en op middellange tot lange termijn worden toegepast. Verwacht wordt, dat met de verdere uitwerking en implementatie van de ‘duurzaam-veilig'-principes de veiligheid op rurale wegen verbetert. Essentieel hierbij is de (her)indeling van het wegennet in een drietal mono-functionele categorieën: stroomwegen, erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen. Verder is een consistente inrichting van de wegen conform de toegekende functie essentieel
During the period 1997/98, an OECD Scientific Expert Group produced a report about road safety on rural non-motorways and the possibilities of improvement. This report attempted to approach the problem as broadly as possible, in order to enable all the (very divergent) OECD member states to apply it. The Transport Research Centre of the Netherlands Ministry of Transport commissioned SWOV to produce this report as a) a summary of the most important results in this OECD report, and b) translate these results and recommendations for use on Dutch roads. Relevant developments in the Netherlands had to be taken into account. The OECD report itself presents an overview of the safety, in various countries, of rural non-motorways, the accident characteristics, and their possible causes. The usefulness and necessity of a strategic approach to improve safety is then considered. Various measures, fitting within such an approach, are discussed. These are: network planning, infrastructural measures, compliance control, intelligent traffic and transport systems, and trauma management. The possible causes are given of the three most common types of accidents on Dutch rural non-motorways: single-vehicle accidents, crossroads, and head-on collisions. From these, the measures were deduced for improving the situation. These measures involve enforcement and education, infrastructure, and the new intelligent information technology. Such measures can be applied in, respectively, the short term, the short-to-middle term, and the middle-to-long term. The expectations are that, with further elaboration and implementation of the principles of the ‘sustainably safe' concept, the safety of rural non-motorways will improve. Of utmost importance here is the redivision of the road network in three mono-functional categories. These are through-roads, residential roads, and collector roads. Equally essential is a consistent road design around each ascribed function
Rapportnummer
D-98-11
Pagina's
22
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.