Veiligheid van een rotonde met vierkant fietspad in Venray

Vergelijkend onderzoek naar de veiligheidsaspecten van een specifieke vormgeving van het fietspad
Auteur(s)
Minnen, J. van
Jaar
De gemeente Venray heeft voor de rotonde op de kruising Oostsingel - Stationsstraat een specifieke vormgeving gekozen, waarbij het fietspad rond het plein een vierkante vorm heeft. De rotonde ligt binnen de bebouwde kom en de fietsers hebben voorrang. Deze vormgeving wijkt af van de aanbevelingen van het CROW, die voor rotondes binnen de bebouwde kom een cirkelvormig fietspad adviseert op minimaal vijf meter van het plein. Omdat de gemeente meer rotondes met vierkant fietspad wil aanleggen, vond men het gewenst een onderzoek te laten uitvoeren naar de veiligheidsaspecten van dit type plein. In het najaar van 1998 werd dit onderzoek door de SWOV in samenwerking met bureau VIA uitgevoerd, waarbij verschillende observatietechnieken werden toegepast. Voorrangsobservaties, gericht op het voorrangsgedrag tussen auto's en fietsers, werden uitgevoerd op het plein in Venray en op een tweetal vergelijkingspleinen in Roermond en Naaldwijk, die beide wel redelijk tot goed volgens de aanbevelingen zijn aangelegd. Conflictobservaties werden uitgevoerd op het plein in Venray en de uitkomsten werden vergeleken met eerdere waarnemingen op een viertal andere pleinen. De uitkomsten van de observaties tonen aan dat de verschillen met andere rotondes niet groot zijn; soms lijkt het vierkante fietspad in Venray gunstiger en soms de cirkelvormige variant. Het is echter niet altijd duidelijk in hoeverre geconstateerde verschillen worden veroorzaakt door verschil in vormgeving of door de extra attentie-borden op de rotonde in Venray. Verder is gebleken dat de krappe bogen in de fietspaden in Venray voor het fietsverkeer soms nadelig zijn, met name als fietsers naast elkaar rijden. Aangetoond werd dat de vierkante vormgeving, waarbij de fietsoversteek dicht op het plein ligt, een geringe nadelige invloed heeft op de capaciteit van de rotonde. Omdat de onderzochte rotonde niet aantoonbaar veiliger is, en gelet op de na te streven uniformiteit wordt aanbevolen deze vormgeving niet toe te passen.
The safety of a roundabout in the town of Venray The Borough Council of Venray had chosen a special design for its roundabout at the intersection Oostsingel with Stationsstraat. The cycle paths outside the roundabout are squared and not circular. The roundabout is within a built-up area and cyclists have right-of-way. This design differs from the one recommended by CROW advisors; they had advised, for urban areas, a circular cycle path at at least five metres from the roundabout. Because Venray wanted to build more roundabouts with squared cycle paths, a study of the safety aspects was recommended. This study was carried out in the autumn of 1998 by SWOV and VIA traffic advisors. Various observation techniques were used. Right-of-way observations, concentrating on behaviour between cars and cyclists, were carried out at the roundabout mentioned as well as two comparable ones in (the towns of) Roermond and Naaldwijk. These had been built mor-or-less according to the recommendations. Conflict observations were also carried out at the Venray roundabout, and the results compared with previous observations at four other roundabouts. The results of the observations show that the differences with other roundabouts are not great; sometimes the squared cycle paths at Venray appear to be better, and sometimes the circular variant. However, it is not always clear to what extent the observed differences are a result of the shape or of the extra attention road-signs at the Venray variant. Furthermore, it appeared that the tight curves on the Venray cycle paths were sometimes slightly dangerous for the cyclists, especially when cycling next to each other. It was demonstrated that the squared shape, in which the cyclists' crossover path is close to the roundabout proper, had a slightly negative influence on the roundabout's capacity. Because the roundabout studied is not demonstrably safer, and taking into account the desired uniformity, it is recommended not to use this shape.
Rapportnummer
R-99-17
Pagina's
26 + 58
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.