Veiligheidsaspecten van verkeersvoorzieningen in stedelijke gebieden

Auteur(s)
Dijkstra, Ir. A.
Jaar
Dit rapport bevat de bijdrage die de SWOV heeft geleverd aan de CROW-groep ‘Ontwerpcriteria duurzaam-veilige wegen en straten in de bebouwde kom'. Deze bijdrage beoogde de formulering van vormgevingseisen en -criteria van die wegen en straten inhoudelijk te onderbouwen, met name wat de kwantitatieve en/of kwalitatieve relatie tussen verkeerstechnische vormgeving en verkeersveiligheid betreft. Uitgangspunt vormden de functionele en operationele eisen die het CROW eerder heeft gesteld omtrent duurzaam-veilige wegen(netten). Voor elke eis is nagegaan wat de relevantie voor de verkeersveiligheid op wegen en straten in de bebouwde kom is, gegeven de resultaten van ongevallenstudies en van SWOV-expertise. Aan de eisen van het CROW dienen nog enkele eisen te worden toegevoegd. De eisen die aantoonbaar van belang zijn voor verkeersonveiligheid betreffen: de netwerkstructuur en omvang van verblijfsgebieden, het aantal erfaansluitingen per eenheid van weglengte, oversteekvoorzieningen op wegvakken, fietsers wel of niet op de rijbaan, aanwezigheid van snelheidsremmers op wegvakken en op of nabij kruispunten. Deze veiligheidseisen zijn vertaald in vormgevingscriteria, gebruikmakend van literatuur en andere informatie. Van enkele eisen zijn weliswaar geen onderzoeksresultaten aangetroffen die de relevantie voor veiligheid aantonen, maar gericht nader onderzoek zou die relevantie alsnog kunnen aantonen. Het betreft met name eisen voor voorzieningen langs gebiedsontsluitingswegen: ruimte voor parkeren en laden/lossen, rijbaanscheiding, haltes van bus/tram, overgangen in het dwarsprofiel, en de eis voor zichtafstanden.
Rapportnummer
R-2000-5
Pagina's
20 + 11 blz.
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.