Veiligheidsconsequenties van Intelligente Snelheidsadaptatie ISA

Mogelijke effecten op de verkeersveiligheid bij algehele invoering van ISA in Nederland
Auteur(s)
Oei, Ir. H.L.
Jaar
In Zweden en in Nederland lopen momenteel praktijkexperimenten met Intelligente Snelheidsadaptatie ISA. Een ISA-systeem in de auto bestaat uit een ‘Global Positioning System' (GPS) ter bepaling van de positie van het voertuig, en een CD-ROM waarop het wegennetwerk en de daarbij horende snelheidslimieten zijn opgeslagen. ISA-systemen kunnen worden onderscheiden in de reactie die ze geven op overschrijding van de snelheidslimiet. Er zijn systemen die de bestuurder op de een of andere manier waarschuwen; de bestuurder bepaalt uiteindelijk de rijsnelheid. Andere systemen grijpen zelf in en limiteren de snelheid van het voertuig. In het ISA-experiment in Zweden worden in vier steden diverse vormen van ‘waarschuwen bij snelheidsovertreding' beproefd. Samen worden er ongeveer 8.000 voertuigen bij de experimenten betrokken. In het Nederlandse experiment, in Tilburg, grijpt het ISA-systeem in zodra de limiet dreigt te worden overschreden. Dit gebeurt door de brandstoftoevoer ‘af te knijpen'. Gedurende een periode van één jaar zijn er 20 voertuigen ingezet. Overig onderzoek dat naar ISA heeft plaatsgevonden was onder andere een simulatie in Engeland. Een belangrijke vraag is welke consequenties de grootschalige invoer van ISA in Nederland kan hebben op de verkeersveiligheid. In het onderhavige rapport wordt een aantal globale ramingen gegeven van te verwachten veiligheidseffecten van ISA. Deze effecten variëren naar verwachting van 25 tot 30% reductie in het aantal letselslachtoffers. Bij deze ramingen wordt geen rekening gehouden met bijvoorbeeld geleidelijke invoering van ISA, veranderend rijgedrag, eventueel falen van het systeem, enzovoort. Om met conventionele snelheidscontrole een reductie van vergelijkbare grootteorde te verkrijgen zou per wegvak een controlefrequentie van één hele dag per week nodig zijn. Vooralsnog is dit voor de politie in de praktijk niet haalbaar gebleken. Van de verkeersveiligheidsconsequenties van ISA is nog weinig bekend uit praktijkonderzoek. De resultaten van de lopende evaluatieonderzoeken dienen te worden afgewacht alvorens vervolgstappen gezet kunnen worden. Het simulatieonderzoek gaf een gunstig effect van ISA op de rijsnelheid te zien, maar een ongunstig effect op het volggedrag en op rijgedrag bij mist. Hoewel de potentie van ISA voor de veiligheid groot lijkt, wordt eerst een evaluatie van grootschaliger onderzoek van ISA in de praktijk aanbevolen, in het bijzonder op 50- en 80 km/uur-wegen. Alleen dergelijk onderzoek kan uitsluitsel geven over de daadwerkelijke grootte van de verwachte effecten.
Road Safety consequences of Intelligent Speed Adaption ISA; possible effects of a general introduction in the Netherlands At the present time, there are a number of practical experiments being carried out with Intelligent Speed Adaption ISA, in Sweden and the Netherlands. An ISA system consists of a ‘Global Positioning System’ (GPS) to determine the car’s position, and a CD-ROM, in which the road network and its speed limits are stored. ISA systems can be distinguished in the way the reaction is given to exceeding the speed limit. There are systems that, in one way or the other, warn the driver; it is, after all, the driver that determines the speed driven. Other systems intervene and limit the vehicle’s speed. In Sweden, the ISA experiment is being carried out in four cities with various types of ‘warning when driving too fast’. In these, there are all together about 8,000 vehicle involved. In the Netherlands experiment, in the city of Tilburg, the ISA system intervenes as soon as the speed limit is going to be excelled. This is done by ‘cutting off’ the supply of fuel. 20 vehicle are involved during a one year period. Other ISA research that has been carried out involved, among other things, a simulation in England. An important question arising from large-scale introduction in the Netherlands, is the effects it can have on road safety. This report presents a number of approximate estimations of the effects to be expected. These effects have an estimated reduction in accident victims from 25 to 30%. The estimations do not take into account with, for example, gradual introduction, changing driving behaviour, and possible system failure, etc. To obtain a similar reduction using conventional speed control, one would need one whole day a week per road segment. For the time being, this is not feasible for the police. Little is known from practical studies about the road safety consequences of ISA. The results of the present evaluation studies should waited for before the next steps can be taken. The simulation study showed a positive effect of ISA on driving speed. A negative effect, however, was that on distance keeping and driving behaviour in foggy weather. Although ISA appears to have a large safety-improving potency, it is recommended to wait for larger scale practical experiments. This applies especially to roads with 50 km/h and 80 km/h speed limits. Only such studies can provide a definite answer to the real size of the expected effects.
Rapportnummer
R-2001-11
Pagina's
24 + 2
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.