Veiligheidscultuur in de praktijk: motieven, uitvoering en effecten

Auteur(s)
Bax, C.A.; Goldenbeld, Ch.; Korving, H.
Jaar

Transportbedrijven werken aan veiligheidscultuur vaak in de vorm van schadepreventietrajecten. Zowel transportbedrijven als verzekeraars en brancheorganisatie TLN constateren doorgaans een daling van de schadelast na start van een schadepreventietraject.

In dit interviewonderzoek stellen 19 van 24 bevraagde transportbedrijven dat het aantal schades in hun bedrijf (sterk) verminderd is, ongeacht wie het initiatief tot de schadepreventie heeft genomen. Bedrijven die op initiatief van de verzekeraar een schadepreventietraject hebben ingesteld, zien ongeveer even vaak een daling van de schadelast als bedrijven die zelf het initiatief hebben genomen. Alle bedrijven vinden kostenreductie een belangrijke reden, maar ook het imago van het bedrijf en de wens van klanten zijn redenen om aan schadepreventie te doen.

Verzekeraars en TLN hebben met hun schadepreventieprogramma’s meestal de volgende benadering: ze proberen de directie en chauffeurs van een transportbedrijf te overtuigen om een schadepreventietraject te volgen door te laten zien dat schadepreventie loont en ongevallen voorkomen kunnen worden. Een goede klantrelatie met de transportbedrijven is daarbij belangrijk, omdat deze zowel een ‘gemakkelijke ingang’ als een stok achter de deur biedt, bijvoorbeeld in de vorm van een stijging van premie of eigen risico.

Rapportnummer
R-2014-33
Pagina's
12
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.