Veiligheidscultuur in het verkeer

Bijdragen aan het seminar van 12 november 2002
Auteur(s)
Schagen (red.), Drs. Ingrid van
Jaar

Op 12 november 2002 organiseerde 'Gedrag en Verkeer — Contactgroep voor Onderzoek en Beleid' een seminar met als thema 'Veiligheidscultuur in het verkeer'. De bijeenkomst was gericht op de stand van zaken rond het fenomeen veiligheidscultuur in het verkeer en de kansen en bedreigingen daarbij. Bij veiligheidscultuur, of het vaak gebruikte Engelstalige begrip 'safety culture', wordt binnen de verkeersveiligheidswereld al gauw gedacht aan de professionele transportsector. Echter, en dit was de insteek van het seminar, ook niet-professionele verkeersdeelnemers zouden moeten kunnen profiteren van een veiligheidscultuur.

Tijdens het seminar is een aantal aspecten rond veiligheidscultuur in het verkeer belicht. De hele veiligheidscultuurgedachte heeft zijn oorsprong in de (chemische) industrie en veel principes die daar gelden, zijn toepasbaar op het verkeerssysteem. Dit was het uitgangspunt van de presentatie van Prof. Dr. Patrick Hudson, Rijksuniversiteit Leiden. Vervolgens is Rob Aarse, Transport en Logistiek Nederland, ingegaan op de wijze waarop de ideeën rondom de veiligheidscultuur hun weg vinden aan de werkgeverskant, het management in de transportbranche. Dr. Peter Levelt, SWOV - Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, heeft de zaak belicht vanuit de individuele verkeersdeelnemer (bottom-up) en gekeken naar de rol van emoties en stemmingen daarbij. Drs. Annick Starren en Drs. Cécile Pluijmaekers, Directoraat-Generaal Goederenvervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat tenslotte hebben de gezichtspunten en activiteiten van beleidmakend Den Haag ten aanzien van een veiligheidscultuur besproken. Als rode draad in elk van deze bijdragen werd getracht aan te geven op welke wijze, verder bouwend op de ervaringen in de industrie en de transportbranche, het 'management' van Nederland, dat wil zeggen de beleidsmakers en de politiek, een veiligheidscultuur kunnen creëren op hun 'werkvloer', dat wil zeggen de Nederlandse weggebruikers.

Het seminar werd gehouden bij het TNO-instituut voor Technische Menskunde in Soesterberg. Dagvoorzitter was Prof. Dr. Karel Brookhuis. In de ochtend werden in vier hierboven genoemde bijdragen de mogelijkheden en onmogelijkheden van een veiligheidscultuur in het Nederlandse wegverkeer vanuit verschillende invalshoeken bediscussieerd. In de middag waren er vier parallelsessies, waarin onder leiding van een discussieleider de onderwerpen verder werden uitgediept. De conclusies van deze discussiegroepen werden door de discussieleider gepresenteerd in een afsluitende plenaire bijeenkomst. Deze bundel bevat een schriftelijke weergave van de vier presentaties en een korte samenvatting van de vier discussiegroepen.

Pagina's
62
ISBN
90-807958-1-X
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.

- Zoek naar meer SWOV-publicaties?
- Verder zoeken in onze overige publicaties