Veiligheidseffecten van retro-reflecterende contourmarkering op vrachtauto’s

Verkenning van ongevalsgegevens, literatuur, kosten en baten en meningen van betrokken partijen
Auteur(s)
Niet, Drs. M. de ; Goldenbeld, dr. Ch.; Langeveld, ir. P.M.M.
Jaar
Retro-reflecterende contourmarkering kan de zichtbaarheid van de vrachtauto vergroten. Hierdoor kunnen deze markeringen een bijdrage leveren aan het reduceren van botsingen van voertuigen tegen de zijkant of achterkant van vrachtauto’s. In dit rapport worden de verkeersveiligheidseffecten, economische efficiency en mogelijkheden van invoering van retro-reflecterende contourmarkering op vrachtauto’s besproken. In het rapport worden vijf onderzoeksvragen aan de orde gesteld: 1. Wat is de omvang van de verkeersonveiligheid door zijdelingse en achterwaartse botsingen met vrachtauto’s bij schemer en duisternis? 2. Valt van contourmarkering (en reclame) met retro-reflecterend materiaal een positief veiligheidseffect te verwachten? 3. Past deze markering in het concept van Duurzaam Veilig? 4. Wat is de te verwachten economische efficiency van toepassing van retro-reflecterende contourmarkering? 5. Als de antwoorden op de voorafgaande onderzoeksvragen pleiten voor invoering, hoe kan grootschalige en snelle invoering dan het best plaatsvinden? In termen van absolute omvang is het probleem relatief klein. Het gaat om ongeveer 1800 ongevallen per jaar, waarbij jaarlijks ongeveer 9 doden en 83 ziekenhuisgewonden vallen (geschatte werkelijke aantallen). Het aantal geregistreerde ongevallen bedraagt 576. Voor Nederland kan worden ingeschat dat bij een grootschalige invoering van contourmarkering op vrachtauto's jaarlijks ongeveer de volgende veiligheidswinst gerealiseerd zou kunnen worden: twee tot drie doden minder; twintig tot dertig ziekenhuisgewonden minder; enkele honderden ongevallen minder. Hierbij moet rekening worden gehouden met de invloed van mogelijke bij-effecten. Het grootschalig aanbrengen van retro-reflecterende markering op vracht-auto’s in Nederland is verenigbaar met principes van Duurzaam Veilig. Bij grootschalige invoering verdient volledige (en zoveel mogelijk uniforme) invoering de voorkeur boven gedeeltelijke grootschalige invoering. De totale kosten die gemaakt moeten worden voor invoering van de maatregel, toegepast op alle vrachtauto’s, worden geschat op 57 miljoen euro. Uit de gemaakte baten-kostenberekeningen komt een positief saldo van kosten en baten naar voren. De geschatte baten-kostenverhouding is bescheiden te noemen: deze is niet veel groter dan 1, wat de kritieke waarde is voor een maatschappelijk rendabele maatregel. De kosteneffectiviteit is, vergeleken met andere potentiële maatregelen aan de lage kant. Op investeerdersniveau is de maatregel gegeven de gevonden baten-kostenratio niet rendabel. Bij grootschalige toepassing vormt economische efficiency een belangrijk criterium. Zowel bij de branche- en belangenorganisaties als bij de overheid bestaat weinig steun grootschalige of volledige toepassing na te streven. Een nadere discussie met alle belangrijke spelers op dit gebied zou uitsluitsel kunnen geven over het Nederlandse standpunt inzake volledige toepassing van contourmarkering bij vrachtauto’s.
Safety effects of retro-reflecting contour marking on lorries; Investigation of accident data, literature, costs and benefits, and opinions of parties involved Retro-reflecting contour marking can increase the perceptibility of the lorry. These markings can, therefore, contribute towards reducing collisions of vehicles against the side or rear-end of lorries. This report deals with the safety effects, economic efficiency, and possibilities of introducing retro-reflecting contour markings on lorries. Five research questions are asked in the report: 1. How many accidents are there involving flank and rear-end collisions with lorries during hours of twilight and darkness? 2. Can a positive effect of contour marking (and advertising) with retro-reflecting materials be expected? 3. Does such marking fit in with the concept of Sustainably Safe? 4. What is the economic efficiency of using retro-reflecting contour marking that can be expected? 5. If the answers to the questions above argue in favour of introduction, how can a large-scale and rapid introduction best be realised? The problem is relatively small in terms of absolute size. There are approximately 1,800 accident a year, as a result of which there are about 9 road deaths and 83 in-patients (estimated numbers). The number of registered accidents is 576. It can be estimated for the Netherlands that, with a large-scale introduction of contour marking on lorries, approximately the following safety increase could be realised: two to three deaths less, twenty to thirty in-patients less, and several hundred accidents less. In addition, possible side-effects have to be taken into account. The large-scale introduction of retro-reflecting marking on lorries in the Netherlands is compatible with the principles of Sustainably Safe. With a large-scale introduction, complete (and, as far as possible, uniform) introduction is preferred above partial, large-scale introduction. The total costs that will have to be made for the introduction of the measure, applied to all lorries, is estimated at i 57 million. The result of the benefit-cost analysis, that has been made, is positive. The estimated benefit-cost ratio is to be regarded as modest; not much greater than 1, which is the critical value for a socially profitable measure. The cost-effectiveness, in comparison with other potential measures, is rather low. At the investment level, seeing the cost-benefit ratio found, the measure is not profitable. With large-scale application, economic efficiency is an important criterion. There is not much support for aiming at large-scale or complete application; neither from the branch and interest organisations, nor from the government. Further discussion with all important actors in this area could provide a definite answer about the Dutch position regarding complete application of contour marking on lorries.
Rapportnummer
R-2002-16
Pagina's
52 + 20
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.