Verkeersmodellen, binnengebieden en verkeersonveiligheid

Auteur(s)
Poppe, F.
Jaar
De ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu hebben in 1994 een aantal activiteiten in gang gezet om de bestaande Evaluatiemodule Verkeer en Vervoer (EVV) verder te laten ontwikkelen. In deze module worden verkeers en vervoersprognoses op een aantal aspecten van leefbaarheid beoordeeld. Voor het verbeteren van het aspect verkeersveiligheid in de EVV heeft de SWOV in 1995, in samenwerking met de Adviesgroep voor Verkeer en Vervoer en Hofstra Verkeersadviseurs, een studie verricht naar de vraag wat de benodigde risicogegevens zijn (AGV, 1995; Poppe, 1995; Hofstra Verkeersadviseurs bv, 1995). Naar aanleiding van deze studie is de vraag naar voren gekomen hoe de verkeersonveiligheid op wegen in zogenoemde ‘binnengebieden' het best voorspeld kan worden. ‘Binnengebieden' zijn de mazen van het netwerk van verkeersmodellen waarmee de intensiteiten op wegvakken worden vastgesteld. Deze notitie verkent de mogelijkheden. Geconstateerd wordt dat de bron die in het algemeen voor voorspellingen van de verkeersonveiligheid gebruikt worden (de resultaten van een verkeersprognose) voor deze gebieden niet direct beschikbaar zijn; ook de verkeersmodellen geven niet direct een voorspelling voor de binnengebieden. Daarom is vervolgens gezocht naar mogelijkheden de voorspelling van de verkeersonveiligheid direct uit andere bronnen af te leiden, zoals het aantal inwoners, het aantal arbeidsplaatsen, de oppervlakte en dergelijke. Daarbijdient dan wel rekening gehouden te worden met verschillende ‘ontsluitingsstructuren'. Geconstateerd wordt dat er in principe mogelijkheden lijken te zijn ook deze verschillen uit beschikbare gegevensbestanden af te leiden. Er worden tot slot enkele activiteiten geformuleerd om dergelijke mogelijkheden verder te onderzoeken
Traffic models, inner areas and road danger In 1994, the Ministry of Transport, Public Works and Water Management and the Ministry of Housing, Physical Planning and Environment launched several activities to allow further development of the existing ‘module for evaluating transport and traffic' (EVV). In this module, traffic and transport forecasts are assessed according to a number of aspects relating to safety and environment. To improve the aspect of road safety in the EVV, SWOV Institute for Road Safety Research, in cooperation with the Adviesgroep voor Verkeer en Vervoer (AGV) and Hofstra Verkeersadviseurs, carried out a study in 1995 into the identification of the required risk data (AGV, 1995; Poppe, 1995; Hofstra VerkeersadviseursBV, 1995). Based on this study, the question arose as to the best way of predicting road danger on roads in ‘innerareas'. (‘Inner areas' are determined by the grids of the network of traffic models with which the intensities on stretches of road are determined.) This report investigates these possibilities. What was established is that the source generally used for predicting road danger (theresults of a traffic forecast) for these areas is not immediately available; traffic models do not provide a straightforward prediction for inner areas either. This is why the next activity was to look into possibilities for inferring the prediction of road danger directly from other sources such as the number of inhabitants, the number of jobs, the surface area, etc. In doing so, however, various ‘access structures' had to be taken into account. It was established that, in principle, inferring these differences from the available data bases also appeared possible. Finally, certain activities were formulated to investigate such possibilities in more detail
Rapportnummer
R-97-10
Pagina's
13
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.