Verkeersonveiligheid bij werk in uitvoering

Een oriënterend onderzoek naar verkeersongevallen en gedrag van wegwerkers en verkeersdeelnemers
Auteur(s)
Hagenzieker, Drs. M.P.
Jaar
Dit rapport behelst een inventarisatie van de beschikbare literatuur over verkeersgedrag bij werk in uitvoering. Ook is een selectie van letselongevallen gemaakt uit de verkeersongevallenregistratie 1990-1996 die het kenmerk ‘werk in uitvoering' hadden. Dedodelijke ongevallen uit 1996 zijn bestudeerd aan de hand van een beschrijving van de toedracht, een situatieschets en een aantal relevant geachte achtergrondkenmerken. Tevens zijn de letselongevallen uit de periode 1993-1996 waarbij wegwerkers slachtoffer werden, nader bestudeerd aan de hand van de originele registratieformulieren, met als doel om hieruit een aantal ongevalsscenario's af te leiden. In Nederland vallen er jaarlijks ongeveer 1.000 slachtoffers bij ongevallen in de buurt van werk in uitvoering, waarvan 25 à 30 doden en ruim 200 slachtoffers die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Jaarlijks worden er ongeveer vijftien slachtoffers onder ‘personen die werk uitvoeren' geregistreerd. Dit zijn overigens niet alleen wegwerkers; het kan ook gaan om bijvoorbeeld vuilnisophalers, groenmedewerkers of landmeetkundigen. De ongevallen met wegwerkers gebeuren relatief vaak op een afgesloten rijstrook of weggedeelte, op een vluchtstrook, bij de vangrail, berm of invoegstrook. Opvallend is dat terwijl van alle bestudeerde letselongevallen waarbij personen die werk uitvoeren slachtoffer worden ongeveer 60% binnen de bebouwde kom gebeurt, de ongevallen in de groep ‘wegwerkers' juist voor het grootste deel (twee derde) buiten de bebouwde kom plaats hebben. Verder valt het relatief grote aantal vuilnisophalers op dat slachtoffer wordt bij een ongeval. Andere groepen die onderscheiden kunnen worden zijn ongevallen waarbij sprake was van maai- of plantsoenwerkzaamheden en waarbij sprake was van meetwerkzaamheden. Ongevallen in deze groep gebeurden in verreweg de meeste gevallen binnen de bebouwde kom
Road safety and road works: An introductory investigation into road accidents and the behaviour of road workers and road users This report includes an inventory of the available literature about traffic behaviour exhibited during road works. A selection has also been constructed of injury accidents which, according to the 1990-1996 road accident registration, were classified as being associated with road works. The fatal accidents of 1996 were studied as based on a description of the circumstances, a situation sketch, and a number of background characteristics thought to be relevant. Furthermore, the injury accidents from the 1993-1996 period in which road workers were victims were studied in detail as based on the original registration forms for the purpose of deriving a number of accident scenarios from this. In the Netherlands, about 1,000 victims are involved in accidents that take place within the vicinity of road works. 25 to 30 of these victims die and more than 200 of them require hospital admission. Every year, about fifteen victims are registered as being ‘persons who are conducting work'. These victims are not only road workers, however; they can also be refuse collectors, landscaping personnel or surveyors. Accidents involving road workers occur relatively frequently on a closed traffic lane or closed section of road, on an emergency lane, next to a guard rail, on a shoulder or on a merge lane. What is remarkable is that while of all the investigated injury accidents in which persons who were carrying out work became victims, about 60% occurred within urban areas, that the majority (two-thirds) of accidents in the group classified as ‘road workers' occurred, on the contrary, in rural areas. Also conspicuous was the relatively high number of refuse collectors who became accident victims. Other groups that can be distinguished are accidents involving mowing or landscaping activities, and accidents involving surveying activities. The vast majority of accidents involving these groups occurred in urban areas
Rapportnummer
R-98-35
Pagina's
37
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.