Verkeerstoezicht in Friesland 1998-2001: try-out meet- en evaluatie-programma

Opzet voor verzameling, bewerking, opslag en analyse van gegevens
Auteur(s)
Goldenbeld, Dr. Ch
Jaar
In februari 1998 is in Friesland een ambitieus verkeerstoezichtproject van start gegaan. Het project behelst een intensivering van de snelheidscontroles op de provinciale wegen in Friesland; tevens is er verscherpt toezicht op rijden onder invloed en op gordelgebruik. DeSWOV heeft plannen opgesteld voor de voorbereiding van het project, en evalueert thans de resultaten en vorderingen van het geïntensiveerde politietoezicht. Dit rapport doet verslag van een vooronderzoek dat gedaan is om te bepalen welke gegevens voorhanden of benodigd zijn om de evaluatie uit te voeren. De belangrijkste conclusies zijn: CDe korte- en middellange-termijnevaluatie van het Friese verkeerstoezicht kan redelijk overzienbaar gepland worden. Benodigd zijn minimaal: ongevallengegevens, snelheidsgegevens en gegevens over politie-inspanningen in Friesland. Aan de hand van standaardonderzoek kan worden nagegaan welke veranderingen in snelheid, rijden onder invloed en gordelgebruik zich in het eerste jaar en tweede jaar van geïntensiveerd toezicht hebben voorgedaan. CDe lange-termijnanalyse (die tot doel heeft factoren die van invloed kunnen zijn op de Friese verkeersveiligheid te monitoren, en zo de effecten van elkaar te kunnen isoleren) is in ieder geval mogelijk voor verbanden tussen politietoezicht, rijsnelheid op provinciale wegen en ongevallen op provinciale wegen, omdat we daarvoor maandelijkse indexen kunnen construeren. Voor toezicht op rijden onder invloed en gordelgebruik ontbreekt in ieder geval een maandelijkse gedragsindex, en zijn de indicatoren van het toezicht op alcoholgebruik en gordelgebruik relatief grof. CVoor de lange-termijnevaluatie bestaan twee concrete bedreigingen: - de verwachte discontinuïteit in de politiegegevens; en - onvoldoende variatie in het niveau van het politietoezicht. Beide bedreigingen betekenen dat op dit moment niet met zekerheid een uitspraak kan worden gedaan over de zinvolheid van de lange-termijnanalyse. CIn de loop van de eerste twee jaren van geïntensiveerd politietoezicht zal duidelijk worden hoe het met de variatie in de gegevensreeksen is gesteld, en wat de vooruitzichten zijn voor voortzetting van gegevens over het politietoezicht. De vraag naar de haalbaarheid van de lange termijn analyse kan in de loop van het project met meer zekerheid beantwoord worden. CHet belang van de lange-termijnanalyse noopt tot het treffen van voorzieningen die deze analyse mogelijk kunnen maken. Op basis van de onzekerheid omtrent de haalbaarheid van de lange termijn analyse is aan te bevelen de te treffen voorzieningen qua kosten minimaal te houden. CMinimale voorzieningen voor de lange-termijnanalyse betekenen in concreto het volgende: -De weergegevens en beschikbare mobiliteitsgegevens zijn in principe op een later tijdstip met terugwerkende kracht opvraagbaar (of berekenbaar), en worden voorlopig niet bijgehouden en opgeslagen. -De snelheidsgegevens, gegevens over politie-inspanningen en publiciteitsgegevens worden in eerste instantie bijgehouden ten behoeve van de korte- en middellange-termijn-evaluatiedoeleinden, maar worden voorlopig niet verwerkt in maandelijkse index voor de analyse
Traffic enforcement in the Province of Friesland for 1998-2001: A trial measuring and evaluation project An ambitious traffic enforcement project was launched in the Province of Friesland in February 1998. This project includes an intensification of enforcement of speeding on provincial roads as well as intensified enforcement of seat belt use and driving while intoxicated. SWOV Institute for Road Safety Research drew up the starting plans for this project and is currently evaluating progress and results of the project. This report recounts a preliminary study that was conducted to determine the kind of data available or needed to conduct the evaluation. The most significant conclusions were: C The short-term and middle-term evaluation of the Frisian traffic project can be planned reasonbly well. The minimum requirements would be: accident data, speed data and data about police efforts in Friesland. Standard research could then be used to examine what changes in speed, driving while intoxicated, and seat belt use have occurred during the first and second years of intensified enforcement. CFor the long-term evaluation (the aim of which would be to monitor the factors affecting road safety in Friesland in order to be able to isolate them) it would in any case be possible to study relationships between police enforcement, driving speed on provincial roads, and accidents on provincial roads, since we can construct monthly indexes for these. For surveillance of driving while intoxicated and seat belt use, however, there are no monthly behaviour indexes, and the indicators for the surveillance of alcohol use and seat belt use are relatively rough. CThere are two real threats for the long-term evaluation: -the expected discontinuity in the police data; -an insufficient variation in the level of police enforcement. Due to these threats, it cannot be stated with certainty at this time that a long-term analysis would be worthwhile. COver the course of the first two years of intensified police enforcement, the variation in the series of data, as well as the prospects for collecting data concerning police enforcement in the future, should become clear. Whether a long-term evaluation is feasible could be answered with more certainty in the course of the project. CThe importance of the long-term evaluation creates the need for measures to make this evaluation possible. Based on the uncertainty in regard to the feasibility of a long-term evaluation, it is recommended to keep the costs of these measures to a minimum. CIn concrete terms, taking minimal measures for long-term evaluation would mean: -In theory, wheather data and available mobility data could be retrieved (or could be calculated) at a later date and would not be updated and stored for the time being. -Initially, speed data, data about police efforts, and publicity data would be kept up to date for purposes of short and middle-term evaluations but would not be processed, for the time being, into the monthly index for the analysis
Rapportnummer
R-98-26
Pagina's
52 + 25 blz
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.