Verkeersveiligheid van stedelijke verkeersinfrastructuur

Veiligheid van wegen en straten in Amsterdam in relatie tot wegkenmerken
Auteur(s)
Dijkstra, A.; Schermers, G.; Petegem, J.H. van
Jaar

Na de geleidelijke invoering van Duurzaam Veilig Wegverkeer resteren er nog wegen en straten die niet voldoen aan de daarvoor geldende richtlijn. SWOV heeft hiernaar onderzoek gedaan met gegevens van wegen (limiet 50 km/uur) en straten (limiet 30 km/uur) die verzameld zijn in de gemeente Amsterdam. Hieruit blijkt dat de helft van de onderzochte 50km/uur-wegen geen gescheiden rijrichtingen heeft, 44% heeft geen vrijliggende fietsvoorzieningen en op 54% is parkeren naast of op de rijbaan mogelijk. Dit alles is niet conform de richtlijnen. Voor de 30km/uur-straten is gevonden dat 30% niet voldoet aan de richtlijn; 70% voldoet ten minste aan de minimale eisen.

Duurzaam Veilig Wegverkeer en de richtlijn hebben als doel om de verkeersveiligheid te verbeteren. Uit dit onderzoek blijkt dat de volgende wegkenmerken samenhangen met het risico op ernstige ongevallen op de 50km/uur-wegen: het type fietsvoorziening, de aanwezigheid van een parallelvoorziening, de aanwezigheid van parkeervakken, de verhardingssoort en de kruispuntdichtheid. Hoe beter de richtlijn gevolgd is, hoe veiliger het verkeer. Met andere woorden: het ongevalsrisico van de 50km/uur-wegen die niet aan de richtlijn voldoen is hoger dan dat van de wegen die er wel aan voldoen.

Rapportnummer
R-2021-16
Pagina's
20
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.