Verkeersveiligheidskennis van gemeenteambtenaren

Wat weten ze en welke kennis hebben ze nodig?
Auteur(s)
Bax, C.; Uijtdewilligen, T.; Kint, S. van der; Commandeur, J.
Jaar

Verkeersveiligheidskennis van gemeenteambtenaren

In dit onderzoek is een kader opgesteld van kennis waarover gemeentelijke verkeersveiligheidsprofessionals idealiter zouden moeten beschikken, vooral als het gaat over fietsveiligheid. Met enquêtes en interviews onderzochten we vervolgens hun kennis over lokale situaties, algemene principes, maatregelen, omgaan met gegevens en strategisch handelen, evenals hun kijk op de verkeersveiligheid.

Veel gemeenteambtenaren geven op de meeste vragen uit de enquête een goed antwoord, maar vooral op het gebied van de (overwegend beperkte) effectiviteit van educatie en voorlichting ontbreekt kennis. Ook laat hun kennis over de beschikbaarheid en interpretatie van ongevallendata, en specifiek over onderregistratie, te wensen over.

Het kennisaanbod (opleidingen, cursussen en congressen) bestrijkt alle verschillende vormen van kennis over verkeersveiligheid, hoewel het grootste deel van het aanbod valt onder parate kennis en hoe deze toegepast kan worden. Tussen kennisaanbieders onderling is er op dit moment alleen afstemming in praktisch opzicht, door gebruik van deels dezelfde organisatoren en/of docenten. Gemeenteambtenaren gaven in interviews aan bijscholing belangrijk te vinden, maar hier in de dagelijkse praktijk niet altijd aan toe te komen.

We bevelen op grond van dit onderzoek het volgende aan:

  • Ga na waardoor de geconstateerde kennislacunes veroorzaakt worden om tot effectieve oplossingen te komen.
  • Experimenteer met nieuwe vormen van leren in en over het dagelijkse werk, met het accent op leren van elkaar, casussen uit de praktijk en ‘leren op afroep’.
  • Zoek meer afstemming tussen de aanbieders van scholing, bijscholing en nascholing en betrek daarbij ook de gemeenteambtenaren.
  • Monitor het niveau van kennis en de kennisbehoefte onder gemeenteambtenaren en stem het kennisaanbod daarop af.
Rapportnummer
R-2020-25
Pagina's
16
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.