Verkeersveiligheidsprognose voor de update van de IMA-2021

Toekomstverkenning van de nieuwste ontwikkelingen
Auteur(s)
Schermers, G.; Oude Mulders, J.; Bos, N.M.
Jaar

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat om de vier jaar berekeningen uitvoeren die de toekomstige verkeersvraag inzichtelijk maken op het hoofdwegennet, hoofdspoornet en hoofdvaarwegennet. Voor deze zogeheten Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) van het ministerie heeft SWOV in 2021 een verkeersveiligheidsprognose uitgevoerd, zowel voor aantallen doden en ernstig verkeersgewonden als voor de maatschappelijke kosten die daaraan verbonden zijn.[1] Het ministerie heeft SWOV in 2023 gevraagd om deze verkeersveiligheids­prognose tot 2040 te actualiseren voor een tussentijdse update van de IMA-2021.

Sinds de prognose uit 2021 zijn er nieuwe schattingen van de maatschappelijke kosten van verkeersslachtoffers beschikbaar gekomen en zijn de definitie en bepalingsmethode van het aantal ernstig verkeersgewonden aangepast.[2] Ook is er sinds 2021 een aantal (beleids)ontwikkelingen gaande die mogelijk invloed hebben op de verkeersveiligheid en die niet zijn meegenomen in de eerdere prognose. Deze nieuwe prognose voor de update van de IMA-2021 bestaat daarom uit twee onderdelen:

  1. nieuwe prognoses voor de maatschappelijke kosten van ernstige verkeersslachtoffers in 2040 (dodelijk en ernstig gewond) met de nieuwe kosteninschattingen van verkeers­slachtoffers en de nieuwe aantallen ernstig verkeersgewonden;
  2. mogelijke (kwalitatieve) verkeersveiligheidseffecten van een aantal nieuwe ontwikkelingen voor het prognosejaar 2040 ten opzichte van 2021.

Herberekening maatschappelijke kosten in 2040

Voor de herberekening van de prognose van maatschappelijke kosten zijn geen nieuwe slachtoffer­­prognoses gedaan, maar is uitgegaan van de eerdere slachtofferprognoses voor de IMA-2021.1 Deze IMA-2021-prognoses waren onder andere gebaseerd op mobiliteitsprognoses uit de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO), waarbij met een ‘hoog’ en ‘laag’ scenario is gewerkt. In de IMA-2021 werden de maatschappelijke kosten van ernstige verkeers­slachtoffers in 2040 geschat op € 12,7 miljard (WLO Laag) / € 13,2 miljard (WLO Hoog).

Voor deze nieuwe kostenprognose hebben we wel gerekend met aangepaste aantallen ernstig verkeersgewonden, als gevolg van de wijzigingen in definitie (naar MAIS3+) en in de methode om letsel te classificeren. Verder is gerekend met de geactualiseerde maatschappelijke kosten per verkeersslachtoffer, die voor het merendeel bestaat uit immateriële kosten. Vooral door een stijging in deze kostenpost, zijn de kosten per verkeersslachtoffer veel hoger dan in de vorige bepaling.

Voor de update van de IMA-2021 komt SWOV daarmee tot een prognose van de maatschappelijke kosten van ernstige verkeersslachtoffers in 2040 van € 18,1 miljard (WLO Laag) / € 18,9 miljard (WLO Hoog).

Verkeersveiligheidseffecten van nieuwe ontwikkelingen

Het ministerie heeft SWOV een aantal nieuwe maatregelen en ontwikkelingen aangereikt voor beoordeling op mogelijke verkeersveiligheidseffecten. Het betreft onder andere aanpassingen aan regels (helmplicht voor snorfietsers), verplichte invoering van voertuigveiligheidssystemen (ISA en AEB) in nieuwe auto’s, en het programma ‘Fit for 55’ in het kader van de EU-klimaatdoelstellingen. Sommige van deze effecten kunnen kwantitatief ingeschat worden, met behulp van literatuur of kennis van eerdere beleidsaanpassingen, maar veel effecten worden vooral kwalitatief beschouwd. Alle effectschattingen zijn gedaan op basis van aannames en kennen daarom een bepaalde onzekerheid.

De verwachte effecten in 2030 en 2040 zijn als slachtofferbesparingen op jaarbasis weergegeven in onderstaande tabel. Deze effecten zijn individueel per ontwikkeling beschouwd en kunnen niet worden opgeteld.

Samenvatting verkeersveiligheidseffecten van nieuwe ontwikkelingen. Jaarlijkse besparing van aantallen doden en ernstig verkeersgewonden (EVG = MAIS3+) in 2030 en 2040 ten opzichte van 2021.

 

[1].   Wijlhuizen, G.J., Schermers, G., Bijleveld, F.D. & Bos, N.M. (2021). Verkeersveiligheidsprognose voor de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021; Toekomstverkenning van de belangrijkste ontwikkelingen. R-2021-8. SWOV, Den Haag.

[2].   De nieuwe definitie van een ernstig verkeersgewonde is: slachtoffer van een verkeersongeval dat wordt opgenomen in het ziekenhuis met letselernst MAIS3+ (voorheen MAIS2+) en niet binnen 30 dagen overlijdt.
MAIS staat voor Maximum AIS: het ernstigste letsel bij een slachtoffer volgens de Abbreviated Injury Scale (AIS). Deze schaal loopt van 1 (licht letsel) tot 6 (maximaal).

Road safety forecast for the update of the IMA-2021; Exploring the future in light of the latest developments

Every four years, the Ministry of Infrastructure and Water Management commissions calculations that provide insight into future traffic demand on the main road, rail and waterway networks. In 2021, SWOV carried out a road safety forecast for this so-called Integral Mobility Analysis (IMA) of the ministry, both in terms of  numbers of road deaths and serious road injuries and including an estimate of the social costs involved.[1] In 2023, SWOV was asked to update this road safety forecast to 2040 to allow the ministry to make an interim update of the IMA-2021.

Since the 2021 forecast, new estimates on the social costs of road casualties have become available and the definition and determination method of the number of serious road injuries have been modified.[2] Since 2021, a number of (policy) developments have also been ongoing; they may affect road safety and were not included in the previous forecast. Therefore, a new forecast to update the IMA-2021 was called for. The new forecast consists of two parts:

  1. new projections of the social costs of serious road casualties in 2040 (road deaths and serious injuries) with the new cost estimates of road casualties and the new numbers of serious road injuries;
  2. possible (qualitative) road safety effects of some new developments for the forecast year 2040 compared to 2021.

Recalculating social costs for 2040

To recalculate the prognosed social costs, no new casualty projections were made, but the earlier casualty projections for the IMA-2021 were used.[1] These IMA-2021 projections were based, among other things, on mobility projections in the WLO (Welvaart en Leefomgeving) study, working with a 'high' and 'low' scenario. In the IMA-2021, the social costs of serious road casualties in 2040 were estimated at between €12.7 billion (WLO Low) and €13.2 billion (WLO High).

Due to changes in definition (to MAIS3+) and in the method of injury classification, we have used adjusted numbers of severe road injuries for the new cost projection. We have also used the updated (and much higher) social costs per road casualty, most of which consist of human costs.

For the IMA-2021 update, SWOV estimates the social costs of serious road casualties in 2040 at between €18.1 billion (WLO Low) and €18.9 billion (WLO High).

Road safety effects of new developments

The Ministry has provided SWOV with a number of new measures and developments for assessing possible road safety effects. These include adjustments mandatory helmet use for moped riders, mandatory introduction of vehicle safety systems (ISA and AEB) in new cars, and the 'Fit for 55' program in the context of EU climate objectives. Some of these effects can be estimated quantitatively, using literature or knowledge of previous policy adjustments, whilst others are  mainly qualitative estimates. All effect estimates are made on the basis of assumptions and are therefore somewhat uncertain.

The effects projected for 2030 and 2040 are shown as annual casualty savings in the table below. These effects are considered individually by development and cannot be added.

Summary of road safety effects of new developments. Annual savings in road deaths and serious road injuries (severity = MAIS3+) in 2030 and 2040 compared to 2021.

 

[1].   Wijlhuizen, G.J., Schermers, G., Bijleveld, F.D. & Bos, N.M. (2021). Verkeersveiligheidsprognose voor de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021; Toekomstverkenning van de belangrijkste ontwikkelingen [Road safety forecast for the Integral Mobility Analysis 2021; Outlook on main developments]. R-2021-8. SWOV, Den Haag. [Summary in Engilsh]

[2].   The new definition of ‘serious road injury’ is a road crash casualty admitted to hospital with injuries of injury severity MAIS3+ (formerly MAIS2+), not having died within 30 days after the crash.  
MAIS stands for Maximum AIS: the most serious injury of a casualty according to the Abbreviated Injury Scale (AIS), which ranges from 1 (slight injury) to 6 (maximum).

Rapportnummer
R-2023-16
Pagina's
45
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.