Verkenning van de preventiemogelijkheden van rijden onder invloed : discussienotitie.

Auteur(s)
Scholten, K. & Lemmers, L.
Jaar
Samenvatting

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 Veilig van deur tot deur (SPV 2030) heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een aantal ambities geformuleerd om rijden onder invloed tegen te gaan. In het SPV 2030 is een aantal globale oplossingsrichtingen aangegeven en het Trimbos-instituut is gevraagd om een verkenning uit te voeren hoe deze oplossingsrichtingen concreter te maken en waar er kansen liggen. De vragen daarbij waren: • Wat is er bekend over prevalentie van alcohol- en drugsgebruik en de risico’s van combinatiegebruik ? • Op welke manier kunnen we de sociale norm over rijden onder invloed versterken en uitbreiden ? • Hoe kunnen we de subjectieve pakkans verhogen ? • Welke risicogroepen kunnen we het beste onderscheiden ? • Welke samenwerkingsmogelijkheden met partners van het Nationaal Preventieakkoord en zijn kansrijk en kunnen de effectiviteit van maatregelen verbeteren ? De rapportage van de verkenning vormt de input voor een expertmeeting waar mogelijke beleidskeuzes worden besproken. Uit de verkenning kwamen een aantal zaken naar voren die in de expertmeeting verder bediscussieerd kunnen worden. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

10 + 9 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210352 ST [electronic version only]
Uitgave

Utrecht, Trimbos-instituut, 2020, 53 p., ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.